Abbagnano, Nicola

Abbagnano, Nicola ve Özlüsözleri

1901 / İtalya
1990 (89 yaşında) / İtalya

Önde gelen İtalyan varoluşçusu.

Salerno'da doğan Abbagnano, Napoli'de okudu, dönemin ünlü filozoflarından Antonio Aliotta'ın öğrencisi oldu Torino'da ders verdi. Aynı süre içinde felsefe dergisi Rivista di Filosofiaı çıkardı. İnsan yaşamı ve felsefe arasında bir ilişki kurulmasını, felsefenin yaşam sorunlarıyla ilgilenmesini gerektiğini savundu. Konuyla ilgili düşüncelerini ilk kitabı olan La Sorgenti Irrazionali del Pansiero adlı kitabında yazdı.

Abbagnano, İtalya'da Yeni-Hegelcilik'i sürdüren Groce ve Gentileye'ye tepki olarak varoluşçuluğu savundu. Husserl'in fenomenolojisinden, Keirkegard, Kaspers ve Heidegger'in varoluşçuluk anlayışından etkilendi. Ardından La Struttura dell Esistenza adlı kitabında Alman varoluşçuluğununun yeni bir yorumcusu olmadığını, özgün içeriğe sahip bir varoluşçu görüşten yana olduğunu savundu. Marcel, Lavelle gibi birçok Fransız varoluşçuları sert bir dille eleştirdi. Abbognano'ya göre çağdaş varoloşçuluk iki kola ayrılır. Biri Satre, Jaspers ve Heidegger'in savunduğu öze yönelik, tanrıtanımaz, varoluşçuluk, diğeri ise Marcel, Lavelle ve Le Senne'in ortaya koyduğu tanrıbilimci varoluşçuluk. Abbagnano'ya göre, her iki görüşde aynı olumsuz temel üzerine kuruludur. Her ikisi de sonuçta açıkça, ya da gizlice, olanağı olanaksızlaştırmaktadır. Belirlenen olumsuz varoluşçuluğa karşı durabilecek tek geçerli tutum olanağın olanaklığını kendine ilke eden varoluşçuluktur.

Onun 'olası felsefesi', diğer varoluşçuların "tüm çabalarımız düşmanca ve anlamsız bir evrende boşa çıkıyor" düşüncesini kınadı; aslında potansiyelimizin dışında kalan şeyleri yapabileceğimizi hayal ediyordu. Daha sonraki çalışmalarında, felsefeye daha doğal ve bilimsel bir yaklaşım benimsemek eğilimindeydi, ancak yine de kayıtsız bilimsel bir dünya görüşünde ima edilen "güvenlik efsanesini" kınamaktadır.

Başlıca eserleri, anıtsal üçlü Storia della filosofia ('Felsefe Tarihi', 1946 - 50) ve İmkan Edilme Özgürlüğü ('İmkân ve Özgürlük', 1956) içermektedir.

ÖzlüSözleri

"Nedenin kendisi yanlış olabilir ve bu yanlışlama mantığımız içinde bir yer bulmalıdır."

Anahtar Kelimeler
Abbagnano, Nicola, varoluşçuluk, Husserl, fenomenoloji, Keirkegard, Kaspers, Heidegger
Benzer Kişiler

Kierkegaard (Ünlü Kişiler) Varoluşçu filozofların ilki olarak kabul edilen Danimarkalı, teolog, şair ve yazar.

Cioran, Emil (Ünlü Kişiler) Filozof, deneme yazarı ve tanınmış 20. yy. retorik sentezcisidir.

Sartre (Ünlü Kişiler) Felsefi içerikli romanlarıyla 20. yüzyıl’a damgasını vuran düşünürlerden biridir.

Jaspers, Karl (Ünlü Kişiler) Felsefede varoluşçu akımın teorisyenlerinden Alman filozof ve psikiyatrist. Modern psikiyatri, din felsefesi, tarih felsefesi ve siyaset felsefesinde önemli etkileri olmuştur.

Nietzsche (Ünlü Kişiler) "Güç Istenci", "Üstinsan", "Bengüdönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof.

Heidegger, Martin (Ünlü Kişiler) Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden biri olan Alman filozof.

Kant, Immanuel (Ünlü Kişiler) Felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiş, Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biridir.

Camus, Albert (Ünlü Kişiler) Varoluşçuluk ve absürdizm akımının öncülerinden biri olarak kabul edilen Fransız yazar ve filozoftur.

Husserl, Edmund (Ünlü Kişiler) Yirminci yüzyıl felsefesini en çok etkilemiş olan isimlerinden biridir ve fenomenolojinin kurucusu kabul edilir.

Ingarden, Roman (Ünlü Kişiler) Husserl’in fenomenolojik yönteminden yararlanarak edebiyat ve sanat yapıtlarını açıklamaya çalışmıştır.

Leibniz (Ünlü Kişiler) Matematik, metafizik ve mantık alanlarında ileri sürdüğü yeni düşünce ve görüşleriyle tanınmaktadır.

Heraklet (Ünlü Kişiler) Sokrat öncesi Antik Yunan filozofu

Tamamlayıcı Konular

Varoluşçuluk (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Varoluşçu felsefe düşüncesini temel olarak alan bütün düşünsel uğraşılara verilen ad.

Insanın fıtratı var mıdır? - Satr (Felsefe) Satr'ın 1945 de bir konferansta varoluşçuluğu anlatırken değindiği insan doğası üzerine söyledikleri.

Bilgeliğe Giden Yol - Karl Jaspers (Felsefe) Bilgeliğe Giden Yol kitabından alıntılar.

Vazgeçme (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Varoluşçular tarafından, tanrı gibi harici bir ahlaki otorite kaynağının olmadığının farkına varılmasından kaynaklanan, kaybolma hissini, dramatize etmek için kullanılan bir terimdir.

Egzistansiyalizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) İnsanın dünyadaki varoluşunun somutluğuna ve sorunsallığına ağırlık vererek yorumlayan felsefi yaklaşımların ortak adı.

Fideizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Şeylerin ilahi bilgisine ulaşmakta aklın rolü konusunda kötümser olan görüş. Bunun yerine inançsal eylemliliği önemser.

Absürdizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) İnsanlığın evrende bir anlam bulmasına yönelik uğraşlarının boşa bir çaba olduğunu ve eninde sonunda bu anlam uğraşının başarısız olacağını söyleyen felsefi düşünce akımıdır.

Yeniçağ Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 17 ve 18 yy. larda otoriteden den kurtulmanın verdiği özgür düşünce ortamıyla birlikte çok çeşitli yeni akımlar ortaya çıkmıştır.

Kıta Avrupası Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü)  Avrupa'daki 19. ve 20. yüzyıl felsefe geleneklerini tanımlamakta kullanılan terim.

Postyapısalcılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Yapısalcılık sonrası denilen dönem içinde ortaya çıkmış ve kendisini en temelde yapısalcılığı sorunsallaştırmakla temellendirmiş olan düşünce biçimi.

Metafizik (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Metafizik, felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından, "fizik bilimlerinin ötesinde kalan" anlamına gelen "metafizik" sözcüğü ile felsefeye kazandırılmıştır.

Modern Dönem (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19 ve 20. yüzyılları kapsayan dönemdir.

Postmodernizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Batı felsefesinin ve özellikle 18. yüzyıl Aydınlanmasının temel varsayımlarını eleştiren felsefi bir eğilimdir.

Olaybilim (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Olayların ideal varlığını inceleme ve betimleme yöntemi.

Yeni Kantçılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19. yüzyılda felsefeyi çöküşten kurtarmak üzere özellikle bilgi eleştirisi ve bilgi kuramı açısından Kant'a yönelen çalışmalardır.

Alman Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 18 ve 19 yy larda iyice belirginleşen ve Almanya'yı felsefenin yurdu haline getiren felsefi gelenekler.

Fenomenoloji (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Bilim verilerinin doğrudan incelenmesiyle elde edilmiş ve somut deneyim konusu olmuş fenomenlere, nedensel açıklamalara ilişkin kavramlardan ve incelenmemiş ön kabullerden bağımsız yaklaşma yöntemi.

Adcılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Nominalizm: Tüm sınıflandırıcı sembollerin, insanların onlara yüklediği anlamlar doğrultusunda varlık, anlam ve değer kazandığını savunan görüştür.

Subjektivizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Nesneyi öznenin dışında ve ondan bağımsız sayan nesnelcilik anlayışına karşı, nesneyi öznenin ürünü sayan anlayıştır.

Dekonstruksiyon (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Bu terim, filozof Jacques Derrida'nın metin ve anlam arasındaki ilişki üzerine eleştirel bakış açısı ile sıklıkla bağlantılıdır.

Ontoloji (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Bir bütün olarak varlığı ele alan ve var olanların en temel niteliklerini inceleyen felsefe dalı.

Nihilizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan felsefi görüştür.