Claude Bernard

Claude Bernard ve Özlüsözleri

1813 / Fransa
1878 (65 yaşında) / Fransa

Fransız fizyolog.

Claude Bernard, tüm bilgilerimizin deneylerle doğrulanabilen bilgiler olması gerektiğini ileri süren Auguste Comte un olgucu öğretisinden yola çıkarak yazdığı Tıpta deneysel yöntemin incelenmesine giriş (Introduction a Vetude de la medecine experimentale) adlı yapıtıyla yeni bir yöntemin temelini atmıştır.

Bu yeni yöntem, doğru bilgilerin kazanılmasında "deneysel usavurma"yı te­mel almakta ve bunu gerçekleştirebilmek için iki aşamayı gerekli görmektedir: gözlem ve deneyleme. "Gerçek" düzleminde bilim adamı gözlem ve deneyleme yaparken tümüyle yansız olmalı, deneyleme ile doğrulayamadığı gözlemleri doğru bilgi olarak kabul etmemelidir. Deneylemenin amacı -ister fiziksel, ister fizyolo­jik olsun- herhangi bir oluşumdaki neden sonuç ilişkisinin gerekirliliğine inebilmektir. Olguculuğun ve Yeni Kantçılığın etkisi altında kalmış olan Claude Bernard a göre bir oluşumun nedenini bulmak demek niçin ini değil, nasılını bulmaktır. Bir başka söyleyişle, oluşumun karşımıza çıkış biçimlerini bulmaktır. Bu düşünce ise sonuçta her türlü olguyu niçin leri insan usu için ulaşılmaz da olsa- nasıllarını yanıtlayabilmek amacıyla gözlem alanı içine alma; buradan da her tür bilimde özgür düşünceye varabilme olanağı sağlamıştır. Ancak bu özgürlük "herhangi bir şey"i değil, doğanın gerekirliliğindeki temel öğeleri insa­na yönelik olarak araştırmak ve bunu insanın yararına sunmak olmalıdır düşün­cesindedir.

ÖzlüSözleri

"Bildiğimizi zannetmemiz öğrenmemizin en büyük düşmanı olmuştur."

Anahtar Kelimeler
Claude Bernard, Comte, Olguculuk, Yeni Kantçılık
Benzer Kişiler

Comte, Auguste (Kişiler) Fransız sosyolog, matematikçi ve filozoftur. Sosyolojinin babası olarak tanınır.

Mill, John Stuart (Kişiler) Bilgi kuramı bakımından deneyselcilik, ahlak felsefesi bakımından da faydacılık akımına bağlı İngiliz İktisatçısı ve filozofudur.

Husserl, Edmund (Kişiler) Yirminci yüzyıl felsefesini en çok etkilemiş olan isimlerinden biridir ve fenomenolojinin kurucusu kabul edilir.

Lukács, Georg (Kişiler) Avrupa’da komünist öğretimin gelişmesini etkilemiş olan Macar Marksist düşünür ve edebiyat eleştirmeni.

Tamamlayıcı Konular

Determinizm (Felsefe Terimleri) Determinizm her olayın kendinden önce gelen bir nedeni olduğu görüşüdür.

Sosyoloji (Felsefe Terimleri) Sosyoloji, kökenleri, gelişimi, organizasyonu, şebekeleri ve kurumları da dahil olmak üzere, bireylerin toplumsal davranışı veya toplumun kendisi üzerine çalışmalardır. 

Olgu (Felsefe Terimleri) Gerçekleşmiş olan her şeye olgu denir.

Felsefenin sonu mu geldi ? (Felsefe) Felsefenin sonunun geldiğine dair fikirler son zamanlarda yoğunlaşmakla birlikte bir kaç yüzyıldır dile getirilmekte.

Pozitifizm (Felsefe Terimleri) Araştırmalarını olgulara, gerçeklere dayayan, fizikötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız, kılgılı olarak yararsız gören; deneyle denetlenmeyen soruları sözde soru olarak niteleyen felsefe doğrultusu.

Olaybilim (Felsefe Terimleri) Olayların ideal varlığını inceleme ve betimleme yöntemi.

Modern Dönem (Felsefe Terimleri) 19 ve 20. yüzyılları kapsayan dönemdir.

Subjektivizm (Felsefe Terimleri) Nesneyi öznenin dışında ve ondan bağımsız sayan nesnelcilik anlayışına karşı, nesneyi öznenin ürünü sayan anlayıştır.

Yeni Kantçılık (Felsefe Terimleri) 19. yüzyılda felsefeyi çöküşten kurtarmak üzere özellikle bilgi eleştirisi ve bilgi kuramı açısından Kant'a yönelen çalışmalardır.

Kantçılık (Felsefe Terimleri) 19 ve 20. yüzyılda etkili olmuş Kant felsefesini dayanak olarak alan felsefe eğilimi.