Evrim Teorisi

Evrim Teorisi, evrim teorisi, din, teoloji, bilim, darwin, dawkins

Evrim Teorisi, evrim teorisi, din, teoloji, bilim, darwin, dawkins

Evrim Teorisi konusunda özlüsözler

Evrim Teorisi

"Eğer bir yöntem diğerinden iyi ise bilin ki o doğanın yöntemidir."

Doğa Evrim Teorisi
Evrim Teorisi

"Darwinci kuram, ilke olarak, yaşamı açıklayabilir. Şimdiye dek öne sürülen kuramlardan hiçbiri, ilke olarak, yaşamı açıklayabilmiş değil."

Evrim Teorisi
Evrim Teorisi

"İyi bir kuram aksi ispatlan­maya müsait olduğu halde kimse tarafından çürütülememiş olan ku­ramdır. Evrim, eğer tek bir fosil yanlış zaman diliminde ortaya çıksaydı rahatlıkla çürütülebilirdi. Evrim bu sınavı havada karada geçmiştir."

Evrim Teorisi
Evrim Teorisi

"İnsanlarla şempanzelerin en son ortak atası beş milyon yıl gibi kısa bir süre önce yaşadı; bu, şempanzelerle orangutanların ortak atasının zamanından daha yakındır ve hatta şempanzelerle maymunların ortak atalarından 30 milyon yıl öncedir. Şempanzelerle bizim genlerimizin %99′u ortak. Alternatif bir noktaya değineyim: Şempanzeler bugüne dek keşfedilmemiş olsalardı, belki de bugün onlara utandırıcı ara canlılar olarak bakılacaktı."

Evrim Teorisi
Evrim Teorisi

"Bizler, hayatını sürdürmeye çalışan makineleriz. Gen denilen bencil molekülleri korumaya programlanmış robotlardan farkımız yok."

Hayat İnsan Evrim Teorisi
Evrim Teorisi

"Evrim geçirmiş organlar, genelde zeki ve güçlüdürler, aynı zamanda açıklayıcı kusurları vardır; bu, eğer evrimsel bir geçmişleri varsa tam da beklememiz gerekendir ancak eğer tasarlanmışlarsa tam anlamıyla beklenmedik bir durumdur."

Evrim Teorisi
Evrim Teorisi

"Her şey değişir. Her şey yerini bulur ve sonra yok olur."

Değişim Evrim Teorisi
Evrim Teorisi

"İnsandaki karşılıklı yardım eğilimi o kadar eski ve geçmişteki evrimiyle derinden iç içe geçmiştir ki, tarihin her anında yıpratılmasına rağmen, günümüze kadar korunabilmiştir."

Yardım Anarşizm Sorumluluk Evrim Teorisi
Evrim Teorisi

"Benim düşünceme göre, doğada yeni bir organik makine asla ortaya çıkmaz. Çünkü bu tür bir makina kendi yöntemiyle kendini tanımlayan sonsuz uzva sahiptir. Tüm evren de böyledir. Tüm geçmiş ve şimdiki zamanları içerir. (In my judgment an organic machine new to nature never arises, since it always contains an infinity of organs so that it can express, in its own way, the whole universe; indeed, it always contains all past and present times.) - de Volder' e mehtubundan, 20 Temmuz 1703"

Evren Evrim Teorisi

Tamamlayıcı Konular

Evrimcilik Evrim öğretisi. Her şeyi evrim açısından değerlendiren dünya görüşü.

Evren Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Cennet Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Hristiyanlık Ortadoğuda ortaya çıkan 3 büyük tek tanrılı dinin ikincisi.

Senkretizm Senkretizm, özellikle farklı dinlerdeki teoloji ve mitolojilerin bir birine karışmasıyla yenilerinin ortaya çıkması veya asimilasyonlarına denir. Sanat, kültür ve siyasette de görülebilir.

Hristiyan Felsefesi Hristiyan inancını Yunan felsefesini kullanarak doğrulama çabasıdır.

Skolastik Felsefe Orta Çağ düşüncesinde doğrunun zaten mevcut olduğu düşüncesine ve felsefenin okullarda okutularak öğretilmesine dayanan bir yaklaşım sergiler. Bu felsefenin temelinde teoloji vardır ve onu desteklemeye çalışır.

İslam Felsefesi Hristiyan skolastiğine paralel olarak Müslüman inançlarını antik Yunan felsefe ekolleri ile açıklama ve doğrulama çabasıdır.

Panenteizm Panteizmde olduğu gibi Evren'in kendisinin Tanrı olduğunu, panteizmden farklı olarak da ilk devindirici olan tanrının Evren ve tüm varlıkları özünden yarattığını ve Evren'e aşkın, Evren'in bilincinde mutlak ve değişmez bir varlık olarak egemen olduğu inancıdır.

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Bilim Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.

Bilgi İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

Teknoloji

Ontoloji Bir bütün olarak varlığı ele alan ve var olanların en temel niteliklerini inceleyen felsefe dalı.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Materyalizm Evrendeki tek cevherin madde olduğunu ve bütün varlıkların maddeden türediğini öne süren görüş. Özdekçilik

Marksçılık Karl Marx ve Friedrich Engels in geliştirdiği, bilimsel sosyalizm doğrultusundaki felsefe, toplum ve ekonomi öğretisi.