A Posteriori

A Posteriori

Deneyden sonra ve onun ürünü olarak elde edilendir.


Deneyden önce ve ondan bağımsız olarak anlamını dile getiren Latince apriori deyimiyle birlikte kullanılır. Kant'ın felsefesinde önemli yer tutar.


Anahtar Kelimeler
A Posteriori, a priori, bilgi, önerme, knowledge, propositional
İlgili Diğer Konular

A Priori (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Deneyden önce alan. Deneyden sonra olan anlamındaki Aposteriorinin karşıtıdır.

Bilgi Kuramı (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Bilginin bilgisi. Doğrudan doğruya bilgi olgusu’yla bilme olayı’nı inceleyen bilgi kuramı deyimi.

Yeni Kantçılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19. yüzyılda felsefeyi çöküşten kurtarmak üzere özellikle bilgi eleştirisi ve bilgi kuramı açısından Kant'a yönelen çalışmalardır.

Kuşkuculuk (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Her tür bilgi savını kuşkuyla karşılayan, bunların temellerini, etkilerini ve kesinliklerini irdeleyen, ayrıca aklın kesin bir bilgi elde edemeyeceğini, hakikate erişilse dahi sürekli ve tam bir şüphe içinde kalınacağını, mutlak`a ulaşmanın mümkün olmadığını savunan felsefi görüştür. Septisizm

Deneycilik (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Bilgimizin biricik kaynağının deney olduğunu savunan bilgi öğretisi.

Septisizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Her tür bilgi savını şüpheyle karşılayan ve bunların temellerini etkilerini ve kesinliklerini irdeleyen tutum.

Bağıntı (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Bağıntı terimiyle, evrensel bağımlılık dile getirilir. Bunun sonucu olarak da bilgi, mümkün olduğu kadar çok bağıntıyı bilmektir.

Bilim (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.

Pragmacılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca eylemlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren felsefe öğretisi; eylemin bilgi ve düşünceye ilkece üstünlüğü görüşü.

Pozitivizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Olgularla desteklenen ya da olgularla ilgili verilere dayanan bilginin tek sağlam bilgi türü olduğu görüşüdür.

Dekartçılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Fransız filozofu Descartes'ın ve ardıllarının felsefî anlayışı. Bu anlayışın temelinde Descartes'ın kendi yaşamını baştan sona gözden geçirmesi ve bu çaba içinde olumlu kuşkuculuk diyebileceğimiz bir yöntemle bilgi kuramını temellendirmesi yatar.

Deizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Vahiy ya da dinsel bir öğreti aracılığıyla edinilmiş her türlü dinsel bilgiye karşı çıkan buna karşılık belirli bir dinsel bilgi bütününü herkesin doğuştan taşıdığını ya da us yoluyla elde edebileceğini savunan görüşe denir.

Bilgi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Öznenin amaçlı yönelimi sonucunda, özne ile nesne arasında kurulan ilişkinin ürünü olan şeydir.

Bağıntıcılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Bilginin bağımlılığını ileri süren klasik öğretilerin başında Kant'ın eleştiriciliği gelir.

Varsayım (Felsefe Terimleri Sözlüğü) İrdelenmeksizin doğru sayılan ilke, önerme ya da ön dayanak.

Paradoks (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Kendi içinde çelişkiliymiş gibi görünen, mantıksal olarak hem doğruluğu, hem de yanlışlığı kanıtlanabilen önerme.

Önerme (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Yargı belirten, doğruluğu veya yanlışlığı herkes tarafından tartışılmadan kabul edilen ifadelerdir.

İlgili Kişiler

Thomas Aquinas (Ünlü Kişiler) Bilgi felsefesi, metafizik, siyaset ve ruhun ölümsüzlüğü konularındaki yorumlarıyla skolastik düşünceye önemli katkılar sağlamış keşiş ve filozof.

Mill, John Stuart (Ünlü Kişiler) Bilgi kuramı bakımından deneyselcilik, ahlak felsefesi bakımından da faydacılık akımına bağlı İngiliz İktisatçısı ve filozofudur.

Kant, Immanuel (Ünlü Kişiler) Felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiş, Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biridir.

İlgili Özlüsözler

Öğretmek (Özlüsözler) İnsan veya hayvana bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak.

Aydınlanma (Özlüsözler) Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

Sormak (Özlüsözler) Birine soru yönelterek herhangi bir konuda ondan bilgi istemek.

Önyargı (Özlüsözler) Konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan peşin hüküm vermek.

Tecrübe (Özlüsözler) Bri konuda daha önce bilgi ve uygulama olarak deneyim sahibi olmak.

Olgunluk (Özlüsözler) Bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu.

Duymak (Özlüsözler) Bilgi almak, öğrenmek, haber almak, işitmek

Bilim (Özlüsözler) Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Bilgi (Özlüsözler) İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

Bilmek (Özlüsözler) Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Bilinç (Özlüsözler) Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Bilgelik (Özlüsözler) Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse olmak.

Teknoloji (Özlüsözler)

Inanmak (Özlüsözler) Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Iletişim (Özlüsözler) Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Cehalet (Özlüsözler) "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Aldatmak (Özlüsözler) Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.