Ferguson, Adam

Ferguson, Adam ve Özlüsözleri

1723 / İskoçya, Perthshire
1816 (93 yaşında) / İskoçya, Fife

Toplum FelsefesiAhlakRealizmSosyoloji

Politik ekonomiyi ahlaki felsefeye bağlayan bağları sıkılaştırmaya çalışan bir ahlak bilimi uzmanıdır.

Adam Ferguson, 1723 te Pertshine de doğdu ve 1815 de Edinburgh da öldü. Iskoçya Kilisesi adına St. Andrew Üniversitesi nde eğitim gördü ve 1752 den 1805 yılına dek bu kilisenin işlerini yürüten ılımlı rahipler sınıfının önde gelen bir üyesi oldu. 1764 den 1785 yılına kadar Edinburgh daki Ahlakî Felsefe Kürsüsünde karizmatik bir öğretmen olarak görev yaptı. Modern hayatta ve modern felsefede mevcut olan materyalizmden ve Machiavelli taraftarlarının klasik cumhuriyetçilik anlayışının, problemlerin çözümünde ve analizinde hala değer taşımasından endişe taşımaktaydı.

Marx, Ferguson un iş bölümü ve yabancılaşma ile ilgili düşüncelerinden etkilenmiştir. Ferguson, politik ekonomiyi ahlaki felsefeye bağlayan bağları sıkılaştırmaya çalışan bir ahlak bilimi uzmanıdır.

Ferguson un günümüzdeki ünü yeniden yayınlanan ve çevrilen üç çalışmasına dayanır: "Sivil Toplumun Tarihi Üzerine Bir Deneme" (An Essay on The History of Civil Society-1769) ve "Roma Cumhuriyetinin Gelişimi ve Yıkılmasının Tarihi" (The History of The Progress and Termination of The Roman Republic-1783). Ferguson un makaleleri "Ahlaki ve Politik Bilimlerin Prensipleri" (The Principles of Moral and Political Science-1792) adı altında yayınlanmıştır.

ÖzlüSözleri

"Milletlerin gelişmesi ve ilerlemesi insan tasarımının bir sonucu değil, insan faaliyetlerinin bir sonucudur."

"Insan doğası itibariyle ahlak sistemini iyileştirmek yerine yozlaştırır."

Anahtar Kelimeler
Ferguson, Adam, Pertshine, Edinburgh, Iskoçya Kilisesi, St. Andrew Üniversitesi, rahip, materyalizm, Machiavelli, cumhuriyetçilik, Marx, politik ekonomi, ahlaki felsefe, ahlak bilimi, Sivil Toplumun Tarihi Üzerine Bir Deneme,An Essay on The History of Civil Society,Roma Cumhuriyetinin Gelişimi ve Yıkılmasının Tarihi,The History of The Progress and Termination of The Roman Republic,Ahlaki ve Politik Bilimlerin Prensipleri,The Principles of Moral and Political Science
Benzer Kişiler

Adam Smith (Ünlü Kişiler) İskoçyalı iktisatçı ve felsefecidir.

Bastiat, Frederic (Ünlü Kişiler) Fransız klasik liberal kuramcı, politik ekonomist ve Fransa Meclisi üyesidir.

Çehov, Anton (Ünlü Kişiler) Rus, modern kısa öyküler ve tiyatro yazarı.

Marks, Karl (Ünlü Kişiler) Filozof, politik ekonomist ve devrimci. Komünizmin kuramsal kurucusudur.

Machiavelli (Ünlü Kişiler) Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan düşünür, devlet adamı, askeri stratejist.

Jean Bodin (Ünlü Kişiler) Fransız hukukçu ve siyaset felsefecisi.

Gramsci, Antonio (Ünlü Kişiler) İtalyan marksist politikacı ve teorisyen.

Spinoza (Ünlü Kişiler) 17. yüzyıl felsefesinin önde gelen rasyonalistlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Francis Bacon (Ünlü Kişiler) Ingiliz devlet adamı ve filozof.

Quesnay (Ünlü Kişiler) Fransız hekim ve iktisatçı. Fizyokratlar diye bilinen ekonomistlerin önderi.

Lukács, Georg (Ünlü Kişiler) Avrupa’da komünist öğretimin gelişmesini etkilemiş olan Macar Marksist düşünür ve edebiyat eleştirmeni.

Feuerbach, Ludwig (Ünlü Kişiler) Hegel'e yönelttiği sıkı eleştirilerle Marx'ı da derinden etkileyen, dinin ger­çek yüzünü açığa çıkartan çalışmalarıyla tanınan Alman maddeci filozof.

Hegel (Ünlü Kişiler) Diyalektik mantık ekolünün kurucusu Alman filozof.

Comte, Auguste (Ünlü Kişiler) Fransız sosyolog, matematikçi ve filozoftur. Sosyolojinin babası olarak tanınır.

Kant, Immanuel (Ünlü Kişiler) Felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiş, Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biridir.

Tamamlayıcı Konular

On İki Dev Adam (Athena)

Aydınlanma Dönemi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 18. yüzyıl da insan, aklıyla dine ve geleneklere bağlı kalmadan kendi hayatını aydınlatmaya çalışmıştır.

Mimesis (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Taklit; benzetme, örnek alınan şeyi yeniden yapma.

Materyalizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Evrendeki tek cevherin madde olduğunu ve bütün varlıkların maddeden türediğini öne süren görüş. Özdekçilik

Diyalektik Materyalizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Doğada ve tarihte belirleyici olan süreçlerin , kendi içlerindeki karşıtlık yoluyla oluştuğunu ve bütün olayların bu maddi temelli ilişkilerle açıklanması gerektiğini savunan felsefe görüşü.

Solipsizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) "Ben" felsefesi olarak bilinen, varlığı ben'in tasarımları olarak dile getiren felsefi görüş. Tekbencilik

Kantçılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19 ve 20. yüzyılda etkili olmuş Kant felsefesini dayanak olarak alan felsefe eğilimi.

Metafizik (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Metafizik, felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından, "fizik bilimlerinin ötesinde kalan" anlamına gelen "metafizik" sözcüğü ile felsefeye kazandırılmıştır.

Rönesans Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Rönesans dönemi, kabaca, 15. ve 16. yüzyılları kapsar. Ortaçağ felsefesi ile Modern felsefenin başlangıcı arasında bir köprü olarak görülebilir.

Geçmişten Günümüze Ahlak Felsefeleri (Felsefe) Hangi eylem ve davranışlarımız doğru veya yanlıştır? Ahlaklı ya da ahlaksız olmanın kriterleri nelerdir? Eski Antik Çağ’dan günümüze değin bazı tanınmış filozofların bu sorulara yanıtları.

Marksçılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Karl Marx ve Friedrich Engels in geliştirdiği, bilimsel sosyalizm doğrultusundaki felsefe, toplum ve ekonomi öğretisi.

Alman Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 18 ve 19 yy larda iyice belirginleşen ve Almanya'yı felsefenin yurdu haline getiren felsefi gelenekler.

Modern Dönem (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19 ve 20. yüzyılları kapsayan dönemdir.