Quesnay

Quesnay ve Özlüsözleri

1694 / Fransa
1774 (80 yaşında) / Fransa

Fransız hekim ve iktisatçı. Fizyokratlar diye bilinen ekonomistlerin önderi.

François Quesnay 1694 yılında Paris yakınlarında Méré de dünyaya geldi. Küçük bir arazi sahibinin oğlu olan Quesnay, tıp tahsili gördü ve 1744 yılında tıp doktoru oldu. Versailles de Madam de Pompadour un himayesine girdi ve XV. Louis in danışman doktoru oldu. Altmış yaşından sonra iktisadî konularla ilgilenen Quesnay, sarayın imkanlarından yararlanarak etrafına çok sayıda entellektüel topladı. Burada Adam Smith ile tanıştı. 1774 yılında Versailles sarayında doktorluk görevi sırasında öldü.

Ouesnay tutarlı değerlendirmeleri ve sentez yeteneği fazla olan büyük bir ekonomisttir. Sadece tarımın net üretim sağladığı ve sanayinin verimsiz olduğu varsayımı; arazi rantı üzerinden tek bir verginin alınması önerisi; doğal düzen anlayışı; tarımsal faaliyetler ile uğraşanların meydana getirdikleri hasılanın toplumsal sınıflar arasında nasıl dağıldığını anlattığı "Ekonomik Tablo" (Tableau Economique); laissez-faire sloganı ve 1750 lerde Fransa da rağbet gören Fizyokratik Iktisadi Düşüncenin öncüsü olması ile tanınan bir ekonomist ve düşünürdür. Quesnay ın zamanında tarımın ekonomik büyümenin motoru olduğu düşüncesi vardı ve bu düşünce Fizyokratik fikirlerin ortaya çıkmasında anahtar bir rol oynadı. Sanayi devrimi başladıktan ve fizyokratların etkisi azaldıktan sonra bile tarımın önemi üzerinde yapılan vurgular Quesnay ın yazıları referans gösterilerek yapılmıştır.

Quesnay dan, Smith ve Marx gibi düşünür ve iktisatçılar etkilenmişlerdir. Smith i ekonominin kendisini yeniden üretmesinde önemli bir role sahip olan "üretken sınıflar" ile tüketim için gerekli olan maddeleri üreten "verimsiz sınıflar" arasındaki fizyokratik ayrım etkilerken; Marx ı işçilerin tarımsal hasıla ve sanayi hasılasının oluşması sürecinde üstlendikleri işlevden dolayı geçimini sağlamaya yetecek miktarın üzerinde bir "artık değerin" varlığına işaret eden ekonomik analiz ile ilgili fikirleri etkilemiştir.

Quesnay ın entellektüel rakipleri Merkantilizm ve Fransız tarımının aleyhine olsa da imalat ve sanayiye önem veren Kolbertizm idi. Bu nedenle Fizyokratların uygulamadaki programları kırsal kesimdeki engelleri ve ortaçağdan kalan vergileri ortadan kaldırmak; karışık vergi sistemini arazi rantı üzerinden alınacak tek bir vergiye indirerek mali sistemi modernleştirmek; küçük işletmeleri geniş ölçekli tarımsal kuruluşlara dönüştürmek; tahıl ticaretini tüm merkantilist kısıtlamalardan uzak tutmak; kısaca Ingiltere ile rekabet etmekti. Bu görüşler Quesnay ın zamanında mantıklı görüşlerdi.

O nun ekonomi alanında yayınladığı ilk makaleler 60 yaşında iken 1756 ve 1757 yıllarında Encyclopedie için yazılan makalelerdir. 1758 de her yıl sınıflar arası hasılanın nasıl dolaştığını, dolaşıma konu olanın para değil, mal olduğunu ve paranın dolaşımı kolaylaştıran bir araç olduğunu izah ettiği ve bir çeşit girdi-çıktı tablosu olan Ekonomik Tablo yu yazdı. Daha sonraları taraftarlarından biri olan Marquis de Mirabeau ile birlikte Fizyokratik doktrini izah eden Philosophie Rurale (1763) adlı kitabını yazdı. Diğer bir taraftarı olan Du Pont de Numours (1739-1817) un editörlüğünü yaptığı ve Quesnay ın taraftarlarına adını veren "La Physiocratie" (1768) başlığı altında yayınlanan kitapta ise diğer yazıları toplanmaktadır.

ÖzlüSözleri

"Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, dünya kendi kendine gider."

Anahtar Kelimeler
Quesnay, Quesnay, Smith, Marx
Benzer Kişiler

Adam Smith (Ünlü Kişiler) İskoçyalı iktisatçı ve felsefecidir.

Ayn Rand (Ünlü Kişiler) Kurduğu objektivizm felsefesiyle tanınan düşünür-yazar.

Bastiat, Frederic (Ünlü Kişiler) Fransız klasik liberal kuramcı, politik ekonomist ve Fransa Meclisi üyesidir.

Locke, John (Ünlü Kişiler) Aydınlanma düşünürlerinden en çok etkilenen ve yaygın olarak "Liberalizmin Babası" olarak bilinen İngiliz felsefeci ve doktoru.

Marks, Karl (Ünlü Kişiler) Filozof, politik ekonomist ve devrimci. Komünizmin kuramsal kurucusudur.

Lukács, Georg (Ünlü Kişiler) Avrupa’da komünist öğretimin gelişmesini etkilemiş olan Macar Marksist düşünür ve edebiyat eleştirmeni.

Feuerbach, Ludwig (Ünlü Kişiler) Hegel'e yönelttiği sıkı eleştirilerle Marx'ı da derinden etkileyen, dinin ger­çek yüzünü açığa çıkartan çalışmalarıyla tanınan Alman maddeci filozof.

Hegel (Ünlü Kişiler) Diyalektik mantık ekolünün kurucusu Alman filozof.

Comte, Auguste (Ünlü Kişiler) Fransız sosyolog, matematikçi ve filozoftur. Sosyolojinin babası olarak tanınır.

Ferguson, Adam (Ünlü Kişiler) Politik ekonomiyi ahlaki felsefeye bağlayan bağları sıkılaştırmaya çalışan bir ahlak bilimi uzmanıdır.

Tamamlayıcı Konular

Aydınlanma Dönemi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 18. yüzyıl da insan, aklıyla dine ve geleneklere bağlı kalmadan kendi hayatını aydınlatmaya çalışmıştır.

Mimesis (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Taklit; benzetme, örnek alınan şeyi yeniden yapma.

Diyalektik Materyalizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Doğada ve tarihte belirleyici olan süreçlerin , kendi içlerindeki karşıtlık yoluyla oluştuğunu ve bütün olayların bu maddi temelli ilişkilerle açıklanması gerektiğini savunan felsefe görüşü.

Marksçılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Karl Marx ve Friedrich Engels in geliştirdiği, bilimsel sosyalizm doğrultusundaki felsefe, toplum ve ekonomi öğretisi.

Alman Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 18 ve 19 yy larda iyice belirginleşen ve Almanya'yı felsefenin yurdu haline getiren felsefi gelenekler.

Modern Dönem (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19 ve 20. yüzyılları kapsayan dönemdir.