İnsan Anatomisine Giriş


Anatomy for Beginners - Lesson 1: Movement


Anatomy for Beginners - Lesson 2: Circulation


Anatomy for Beginners - Lesson 3 - Digestion - Complete


Anatomy for Beginners - Lesson 4 - reproduction - complete

Anahtar Kelimeler
İnsan Anatomisine Giriş, insan, anatomi, kadavra
Benzer Kişiler

La Rochefoucauld (Kişiler) İnsan davranışları ve erdemin kökleri üzerine yazmış Fransız ahlakçı yazar.

Alcott, A.Bronson (Kişiler) Amerikalı öğretmen, yazar, filozof ve reformcudur.

Tamamlayıcı Konular

Deha (Özlüsözler) İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

Çevrecilik (Felsefe Ansiklopedisi) Çevrenin insan üzerindeki etkisini ya da çevrenin insan davranışını belirlemedeki önemini vurgulayan öğretidir.

Erkek (Özlüsözler) İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.

Epistemoloji (Felsefe Ansiklopedisi) İnsan bilgisinin yapısını ve geçerliliğini inceleyen felsefe dalı.

Öğretmek (Özlüsözler) İnsan veya hayvana bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak.

Antropomorfizm (Felsefe Ansiklopedisi) İnsan niteliklerini başka bir varlığa, özellikle Tanrı'ya aktarılması.

İnsan Tabiatı Üzerine (İnsan) Noam Chomsky & Michel Foucault - İnsan doğası üzerine tartışma.

Kadın (Özlüsözler) Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı.

Ölüm (Özlüsözler) Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi.

Bilgi (Özlüsözler) İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

Aydınlanma Dönemi (Felsefe Ansiklopedisi) 18. yüzyıl da insan, aklıyla dine ve geleneklere bağlı kalmadan kendi hayatını aydınlatmaya çalışmıştır.

İlkel Benlik - Id (Felsefe Ansiklopedisi) Freud‘un psikanaliz kuramında, benlik ve üstbenlikle birlikte insan kişiliğini oluşturan üç öğeden biridir.

Millet (Özlüsözler) Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.

Akılcılık (Felsefe Ansiklopedisi) Rasyonalizm: Aklın önceliğini ve üstünlüğünü yani bilginin kaynağı olarak insan zihnini görmektir.

Realizm (Felsefe Ansiklopedisi) Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu kabul eden öğreti. Varlığın, insan bilincinden bağımsız ve nesnel olarak var olduğunu ileri süren görüş.

Kyrene Okulu (Felsefe Ansiklopedisi) Haz veren her şeyin iyi, acı veren her şeyin kötü olduğunu öne süren, istencin biricik ereğini, insan için en doğal bir duygu olan haz olarak gören Sokratesçi Yunan felsefe okulu.

Hazcılık / Hedonizm (Felsefe Ansiklopedisi) Hazzın mutlak anlamda iyi olduğunu, insan eylemlerinin nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde planlanması gerektiğini, sürekli haz verene yönelmenin en uygun davranış biçimi olduğunu savunan felsefi görüş.

İnsan Felsefesi (Felsefe Ansiklopedisi) (MÖ. 5.YY) Doğa filozoflarının tabiatı oluşturan ilk unsur üzerinde anlaşamamaları sonucu varlık/ontoloji sorununu bir yana bırakıp tamamen İNSAN’la ilgilenmişlerdir. Bakınız: Sofistler

İnsan (Özlüsözler)

Ben İnsan Değil Miyim (Hayko Cepkin)