Roma Dönemi

Roma Dönemi

(MÖ. 1.YY - MS. 5.YY) Genel olarak klasik Yunan geleneğini sürdürür ve genellikle 5. Yüzyılda Roma'nın Düşüşüyle ​​sona erdiği düşünülür.


Büyük İskender’in Asya seferleri ile başlayan felsefe dönemidir. Yunan felsefesinin Roma’ya uzanışı olarak da nitelendirilebilir. Yunanlı filozofların Romalı aydınlara öğrettikleri felsefe disiplinidir. Özgün bir felsefe değil, taklitçidir. Felsefe adına ne varsa Yunanistan’dan ithal edildiği için Roma’da yenilik ve değişiklik göstermez. Helenistik dönemdeki Yunan felsefesinin Epikürcülük ve Stoacılık akımları Roma’da etkisini sürdürmüştür. Felsefenin temel sorunu; AHLAK olmuştur. Önemli isimleri arasında; EPİKTETOS, SENECA, ÇİÇERO yer alır.

Cicero, Marcus Tullius (M.Ö. 106 - M.K.) Roma
Epictetus (c.555 - 135) Yunan-Roma
Marcus Aurelius (A.C. 121 -180) Roma
Hippo Aziz Augustine (M. 354 - 430) Roma
Boethius (ct.A 480-525) Roma

Romalı filozoflar arasında Stoacılık ve Yeni-Platonculuk, en etkili felsefi okullardı; buna rağmen, Kinizm yeniden dirildi.


Anahtar Kelimeler
Roma Dönemi, Stoacılık, Yeni-Platonculuk, Kinizm, Cicero, Epictetus, Marcus Aurelius, Aziz Augustine, Boethius
İlgili Diğer Konular

Stoacılık (Felsefe Ansiklopedisi) Kıbrıs’lı Zenon tarafından kurulan felsefe disiplinidir. Mantık, Metafizik, Etik olmak üzere 3 dala ayrılır.

Helenistik Dönem (Felsefe Ansiklopedisi) (MÖ. 3.YY- MS. 3.YY) Eski Çağ felsefesinin Helenistik veya Post-Aristoteles dönemi Helenistik dünyada geliştirilen birçok farklı düşünce ekolünü kapsar.

Aristoculuk (Felsefe Ansiklopedisi) Antikçağ Yunan filozofu Aristoteles'in öğretisine dayanan, deneyci ve gerçekçi eğilimleriyle öne çıkan bir düşünce okulu.

Yeni Platonculuk (Felsefe Ansiklopedisi) Platon'dan başka Aristoteles'e stoalılara, Pitagorasçılara da dayanan ayrıca doğu dinlerinden ve Hıristiyanlıktan da etkilenmiş olan, bütün bunları kendi içinde karıştırıp eriten felsefe okulu.

Subjektivizm (Felsefe Ansiklopedisi) Nesneyi öznenin dışında ve ondan bağımsız sayan nesnelcilik anlayışına karşı, nesneyi öznenin ürünü sayan anlayıştır.

Platonculuk (Felsefe Ansiklopedisi) İdealar dünyası ile gerçek dünya arasındaki karşıtlığa dayanan, klasik kökenlerini Platon'un diyaloglarından alan ve daha sonra takipçileri tarafından geliştirilen felsefe öğretisi.

İşrakilik (Felsefe Ansiklopedisi) 12. yüzyılda Shahab el-Din Suhrawardi tarafından kurulmuş olan İslam felsefesinin Ortaçağ okuludur.

Skotizm (Felsefe Ansiklopedisi) 13. Yüzyıl filozof ve ilahiyatçısı John Duns Scotus'tan alıntılanan Ortaçağ felsefesi skolastik felsefesidir.

Acıcılık (Felsefe Ansiklopedisi) Acıyı tercih edip onu yararlı, verimli, değerli ve yükseltici bulan öğretilerin genel adıdır.

Sokratik Dönem (Felsefe Ansiklopedisi) (MÖ. 5.YY - 4.YY) Sokrates, doğru yaşamanın ve doğru ile yanlış arasındaki farkı anlaşılması için eleştirel akıl yürütme sistemi geliştirdi. O ve takipçileri Plato ve Aristoteles başlattığı sistemi geliştirdiler.

Hukuk Felsefesi (Felsefe Ansiklopedisi) İnsanların toplum içinde bir arada yaşamalarıyla oluşan ilişkilerin dayandığı ya da dayanması gerektiği temelleri karşılıklı haklar ve yükümlülükler açısından ele alan felsefe dalıdır.

Adcılık (Felsefe Ansiklopedisi) Nominalizm: Tüm sınıflandırıcı sembollerin, insanların onlara yüklediği anlamlar doğrultusunda varlık, anlam ve değer kazandığını savunan görüştür.

İlgili Kişiler

Lucretius,Titus (Kişiler) Yazılarını bitiremeden çıldırmış, kendi eliyle canına kıymış Roma dönemi şair ve filozof.

Zenon, Kıbrıslı (Kişiler) Helenistik dönemdeki stoacılığın kurucusur.

Epikür (Kişiler) Helenistik felsefenin en önemli düşünürlerinden birisidir.

Epiktetus (Kişiler) Yunan stoacı filozof.

Heraklet (Kişiler) Sokrat öncesi Antik Yunan filozofu

Augustinus, Aurelius (Kişiler) Hıristiyan dininin öğretisine biçim vererek sistemli bir birlik kazandıran, Hıristiyan doğmasmın kurucusudur.

Hypatia, Iskenderiyeli (Kişiler) Roma döneminde Mısır'da yaşamış Yeni-Platoncu Yunan filozof ve ilk önemli kadın matematikçidir.

Ibn-i Sina (Kişiler) Fars filozof ve hekim.

Diogenes (Kişiler) Kendine yetme ile sadelik ilkelerine dayanan Kinik yaşam biçiminin öncülerinden Sinop lu çileci düşünürdür.

Cicero (Kişiler) Romalı devlet adamı, bilgin, hatip ve yazar.

Montesquieu (Kişiler) Fransız politik düşünürdür.

Machiavelli (Kişiler) Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan düşünür, devlet adamı, askeri stratejist.

Montaigne, Michel de (Kişiler) 16. yüzyıl Fransız deneme yazarı.

Francis Bacon (Kişiler) Ingiliz devlet adamı ve filozof.

Locke, John (Kişiler) Aydınlanma düşünürlerinden en çok etkilenen ve yaygın olarak "Liberalizmin Babası" olarak bilinen İngiliz felsefeci ve doktoru.

Aurelius, Marcus (Kişiler) Beş İyi Roma İmparatoru'ndan sonuncusudur ve önemli Stoacı filozoflardan biri olarak kabul edilir.

İlgili Özlüsözler