Habib Koite - Din Din Wodin din wo

in na bemale

di din wo

in na bemale

natata ki laya

guilando sin makula

natatamanoiatolá lanoia sin máckula

natatamadeipó adesso sin lanina

natatakiláya guilando sin lanina

eh eh eh eh ehhhhhhhh

eh eh eh eh eh eh eh eh ehhhhhhhhhhhhhhhh

din din wo

kume tufá?

toku umeruna ina

inameru numa laya

anemeru in sassá

din din wo

in na bemale

din din wo

in na bemale

natatamanoiatolá lanoia sin máckula

natatamadeipó adesso sin lanina

natatakiláya guilando sin lanina

eh eh eh eh ehhhhhhhh

eh eh eh eh eh ehhhhhhhhhhhhhhhh

Benim çocuğum

Benim çocuğum

Annen geliyor

Benim çocuğum

Annen geliyor

Annen biraz problem çözmeye gitti, uzun sürmeyecek

Annen bir düğüne gitti, uzun sürmeyecek

Annen cenaze törenine gitti, uzun sürmeyecek

Annen bir iş yaptı, uzun sürmeyecek

Benim çocuğum

Yanlış olan ne?

Annen uzaklaşmadı

O her an burada olacak.

Benim çocuğum

Annen geliyor

Benim çocuğum

Annen geliyor

Annen bir düğüne gitti, uzun sürmeyecek

Annen cenaze törenine gitti, uzun sürmeyecek

Annen bir iş yaptı, uzun sürmeyecek

Little Child

My child

your mother is coming

My child

your mother is coming

your mother has gone to settle a little problem, she won't be long

your mother has gone to a wedding, she won't be long

your mother has gone to a funeral, she won't be long

your mother has gone on an errand, she won't be long

My child

what is wrong?

Your mother hasn't gone far

She will be here any minute

My child

your mother is coming

My child

your mother is coming

your mother has gone to a wedding, she won't be long

your mother has gone to a funeral, she won't be long

your mother has gone on an errand, she won't be long