Açgözlülük

Açgözlü olma durumu, doymazlık, gözü doymazlık, harislik, tamah, tamahkarlık

vahşet, vicdan, nefis, tamahkarlık, hırs, doymazlık, gözü doymazlık, harislik, tamah

Acı Çekmek

Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ızdırap, kahır, çile, cefa, dert, elem, vahşet, zorbalık

Acımak

Başkasının acısına ortak olmak veya durumundan üzüntü duymak.

üzülmek, vicdan

Adalet

Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

affetmek, ahlak, devlet, medeniyet, sorgulamak, zorbalık, suç, kanun, yargı, ceza, hakkaniyet

Adanmak

Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

bağlılık, bütünleşmek, çalışmak, fedakarlık, güvenmek, Inanç, kahramanlık, ülkü, kendini_vermek

Affetmek

Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

bağışlamak, adalet, anlamak, barış, çatışmak, çözüm, günah, hata, hoşgörü, intikam, Iyimserlik, kabullenmek, kanun, merhamet, nefret, şefkat, suç, unutmak, yargılamak, zorbalık, zulüm,

Ahlak

Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

ayıplamak, din, doğruluk, dürüstlük, düzen, erdem, eleştiri, kanun, kaos, kötülük, normallik, saygı, suç, toplum, uygarlık, vicdan, yargılamak, yozlaşma,

Aile

Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

evlilik, kadın, erkek, toplum, sülale, akraba, soy, çocuk

Akıl

Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

bilgelik, bilinç, deha, dahilik, düşünmek, erdem, farkındalık, fikir, gerçek, görmek, öğüt, sorgulamak, sormak, tecrübe, zeka

Alçakgönüllülük

Alçak gönüllü olma durumu, tevazu, mahviyet, mütevazılık.

Humility, Demut, tevazu, candan olmak, güleryüz, kendi olmak, paylaşmak, sadelik, samimiyet, saygı, tamahkarlık

Aldatmak

Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

kandırmak, ihanet, kazıklamak, kalleşlik, uyutmak, kafeslemek, avlamak, faka basmak, dolandırmak, oyun yapmak, gözünü boyamak, yalan, yanıltmak, bilmek, bilgi, ahlak, suç

Algı

Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

duyumsama, farketme, kavrayış, seziş, anlama, feraset, bilinç, farkındalık, idrak

Alışkanlık

Bir şeye alışmış olma durumu.

adet, düşkünlük, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam

Amaç

Ulaşmak istenilen sonuç, maksat.

gaye, niyet, maksat, amaçlamak, murat, kasıt, tasarı, erek, sonuç

Anarşizm

Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

din, özgürlük, liberalizm, komunizm, sosyalizm, bakunin, kropotkin, goldman

Anlamak

Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak.

kavramak, anlayış, idrak, bilmek, hissetmek, uyanmak, sezmek

Anlaşmak

Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek.

hemfikir, razı olmak, uyuşmak, kabul etmek, mutabakat, mutabık, katılmak

Anlayış

İstenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak, hâlden anlamak.

hoşgörü, tolerans, halden anlamak

Aptallık

Zekâ yoksunu, alık, ahmakça hareketler.

aptal, alık, ahmak, zeka

Aramak

Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak.

aramak

Araştırmak

Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.

aramak, sorgulamak, incelemek, tahkik, tetkik, soruşturmak, irdelemek, mütalaa

Arkadaşlık

Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet.

arkadaşlık, dostluk, kardeşlik, samimiyet, özveri, yardımlaşmak, toplum

Arsızlık

Utanması, sıkılması olmamak.

Utanmazlık, yılışıklık, yüzsüzlük, ahlaksızlık, edepsizlik

Arzu

İstek, dilek.

arzu, istek, dilek

Asilik

Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

asilik, başkaldırı, zorbalık, anarşizm, suç, kanun, devlet, yasa, düzen, kaos, isyankarlık

Aşk

Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda.

sevgi, bağlılık, sevda

Asosyallik

Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Asosyal, Anarşizm, kanun, ahlak

Ateizm

Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

din, evrim teorisi, ahlak, metafizik, teoloji, metafizik, tanrı, inanç, ateist, tanrıtanımaz

Aydınlanma

Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

aydınlanmak, medeniyet, bilgelik, bilgi, eğitim

Ayıplamak

Yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir bir biçimde söz söylemek, kınamak.

kınamak, eleştiri, dedikodu

Ayrılık

Birinden veya birşeyden uzak düşmek.

ayrılmak, firak, firkat, gurbetlik, bağlılık, hasret, geçmiş, hatırlamak, özlemek

Azim

Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

mücadele, çalışmak, kararlılık

Bağımsızlık

Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilme.

özgür, özgürlük, hür, hürriyet, bağımsız olmak, istiklal, bağımlı

Bağlılık

Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanmak.

sadık, tutkun

Bahane

Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep.

suç, utanç, yargılamak, zayıflık

Barış

Anlaşmak, uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

anlaşmak, savaş, mücadele, kavga, huzur, hoşgörü, anlayış

Başarı

Bir işi istenilen bir biçimde bitirmek, muvaffak olmak.

başarmak, başarı, muvaffak, çalışmak

Basitlik

Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı.

sadelik, basitlik, basit, bayağı

Baskı

Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

özgürlük, baskı, zulüm, tahakküm, anarşizm

Beğenmek

İyi veya güzel bulmak.

iyi, güzel, seçmek

Beklenti

Gerçekleşmesi beklenen şey.

istek, arzu

Benzemek

İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak

andırmak, anımsatmak, farklılık

Bilgelik

Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse olmak.

hikmet, bilgi, hakim

Bilgi

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

bilim

Bilim

Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

cehalet, bilgi, bilmek, bilinç, uygarlık

Bilinç

Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

algı, bilgi

Bilmek

Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

bilgi, bilinç

Birey

Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.

fert, kendine özgü

Bireysellik

Bir bireyin biricik ve kendine özgü oluşu.

individuality, birey

Biriktirmek

Bir şeyi ölçülü kullanarak artırmak, tasarruf etmek.

toplamak, tasarruf, artırmak

Birliktelik

bir arada, birlikte olma durumu.

birlik, union

Bulmak

Arayarak veya aramadan bir şeyle, bir kimse ile karşılaşmak.

aramak

Burjuva

Orta halli olup, ne çok zengin ve ne de çok fakir olan halk. Eskiden Avrupa'da köylü ve asilzade olmayıp şehirde yaşayan halka denirdi. Kendi başına işi ve malı olan, ücretle çalışmayan, ferde bağlı iş hayatını güden sınıftan olan.

şehirlilik, orta sınıf, kent soylu, kentsoylu

Bütünleşmek

Bütün duruma gelmek.

kanıksamak, içselleştirmek

Büyüklenmek

Kendini büyük göstermek, büyüklük taslamak, kibirlenmek, heyheylenmek.

kibir, mütevazilik, tevazu

Büyüklük

Büyük olma durumu.

ululuk, erdem, bağışlamak

Cahillik

Bilgisizlik veya gençlik, toyluk, deneyimsizlik yüzünden işlenen kusur.

toyluk, tecrübe, deneyim

Çalışmak

Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak

emek

Candan

Yakınlık belirten davranış.

içten, yürekten, gönülden, samimi

Çapkınlık

Geçici aşklar ve ilişkiler peşinde koşmak.

kadın, erkek