Adalet

Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Sonunda kazanacak olan güç değil adalettir. - It is justice, and not might, that wins in the end.

Justice will take its course. - Die Gerechtigkeit wird ihren Lauf nehmen.

Adalet, affetmek, ahlak, devlet, medeniyet, sorgulamak, zorbalık, suç, kanun, yargı, ceza, hakkaniyet

Adalet, affetmek, ahlak, devlet, medeniyet, sorgulamak, zorbalık, suç, kanun, yargı, ceza, hakkaniyet

Adalet konusunda özlüsözler

Adalet

"Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir."

Adalet Suç Vahşet
Adalet

"Bir kişiyi öIdürürsen katiI, miIyonIarca kişiyi öIdürürsen kahramansın."

Adalet Ölüm Kanun
Adalet

"Mutlak hak mutlak haksızlıktır."

Haksızlık Kanun Adalet
Adalet

"Savaşta yasalar susar."

Savaş Adalet Kanun
Adalet

"Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar."

Adalet Kanun
Adalet

"Tek bir erdem vardır, o da adalettir."

Adalet Erdem
Adalet

"Dünyada en korkunç şey iyilikseverlikten ayrı düşmüş adalettir."

Adalet Iyilik
Adalet

"Medeniyetin ilk şartı adalettir."

Adalet Medeniyet
Adalet

"Baskıya başkaldırmayan kişi kendine karşı adaletsizdir."

Adalet Baskı
Adalet

"Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de kaynağı ulusal egemenliktir."

Adalet Özgürlük Eşitlik Bağımsızlık
Adalet

"Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner."

Adalet
Adalet

"Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. Iyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler."

Adalet Özgürlük Fikir Özgürlüğü Iyilik Davranış
Adalet

"Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar."

Adalet Eğitim Cesaret Hırsızlık
Adalet

"İnsanların çoğunda adalet sevgisi adaletsizliğin acısını çekme korkusundan gelir. "

Adalet
Adalet

"Halkın yardımıyla hükümdar olan, halkın dostluğunu korumak için çalışmalıdır. Bunu başarmak da oldukça kolaydır, çünkü halkın tek arzusu baskıdan uzak yaşamaktır. Soyluların yardımıyla ve halkın iradesine karşın hükümdar olan kişinin ise her şeyden evvel halkı koruması altına alması yeterli olacaktır. Böylece, hükümdarlığı halkın yardımıyla alan birisine kıyasla halktan daha çok sevgi ve bağlılık görecektir, çünkü insanlar kötülükten başka bir şey beklemedikleri kişilerden biraz iyilik gördüklerinde bunlara daha büyük bir minettarlıkla bağlanırlar. "

Adalet Baskı Iyilik
Adalet

"Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak."

Adalet Zulüm
Adalet

"Yasanın koruması altında ve adalet adına sürdürülenden daha büyük bir tiranlık yoktur."

Adalet Kanun Diktatörlük
Adalet

"Alım,satım, borçlanma, kira, miras bölüştürme gibi her türlü hukuksal işlerin birer yazılı antlaşma ile yapılması ilk Sümerlilerde başlamıştır. Evlenme boşanmalar da, yasal sayılması icin yazılı bir antlaşma ile kanıtlanmalıydı. Taşınmaz mallar ilk olarak bir kadastro yoluyla Sümer'de güvence altına alınmıştır."

Medeniyet Adalet Toplum
Adalet

"Ahlakın olmadığı yerde kanun işe yaramaz."

Ahlak Kanun Adalet
Adalet

"Bir insan hakları için değil, çıkarları için daha büyük bir savaş verir."

Çatışmak Çıkar Adalet Mücadele
Adalet

"Güçsüz iktidar adaletsizdir, adaletsiz güç zorbadır."

Adalet Güç Zorbalık
Adalet

"Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır."

Haksızlık Adalet Kötülük
Adalet

"Bu dünyayı Tanrı yarattıysa, onun yerinde olmak istemem doğrusu. Çünkü, dünyanın sefaleti yüreğimi parçalar. Yaratıcı bir ruh düşünülürse, yarattığı şeyi göstererek ona şöyle bağırmak hakkımızdır: "bunca mutsuzluğu ve bu üzüntüyü ortaya çıkarmak uğruna, hiçliğin sessizliğini ve kıpırdamazlığını bozmaya nasıl kalkıştın?"

Din Tanrı Yoksunluk Acı Çekmek Adalet
Adalet

"Insanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır"

Adalet

Tamamlayıcı Konular

Haksızlık Hak ve adalete aykırılık.

Ana Erdemler İlkçağ Yunan felsefesinde, özellikle de Platon’un öğretisinde olmazsa olmaz olarak görülen erdemlerdir.

İntikam Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Fikir Özgürlüğü

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Merhamet Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma.

Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Ahlak İnsanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi, başka insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünüdür.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Ödev Ahlakı Ahlaki eylemde bulunmayı ahlak yasasına uyma olarak kabul eden öğreti.

Erdem Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Ahlakdışıcılık Nietzsche'nin ahlak felsefesidir.

Asosyallik Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Saygı Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Amoral Ahlak dışılık anlamına gelmektedir. Temellerini ahlaki öğretilerden almayan düşünce biçimidir.

Hırsızlık Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Etik Felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalıdır.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Stoacılık Kıbrıs’lı Zenon tarafından kurulan felsefe disiplinidir. Mantık, Metafizik, Etik olmak üzere 3 dala ayrılır.

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Epikürosçuluk Kurucusu olan Epiküros’un adıyla anılan felsefe disiplinidir ve temel sorunu AHLAK’tır.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Devlet Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

Devletçilik Bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi.

Komünizm Komünizm veya komünistlik, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir.

Ordu Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Medeniyet Bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.

Uygarlık Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet.

Kültür Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

Teknoloji

Aydınlanma Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Demokrasi Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Sormak Birine soru yönelterek herhangi bir konuda ondan bilgi istemek.

Araştırmak Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.

Hayatın Anlamı

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Zorbalık Zorbaca davranış.

Acı Çekmek Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

Irkçılık İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Diktatörlük Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.

Kusur Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmamak.

Suç Yasalara veya ahlak kurallarına aykırı davranış.

Bahane Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep.

Kanun Devletin düzeni sağlamada herkesin uyması için koyduğu yasalar.

Nedensellik Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Yargılamak Bir karara varmak için davalı ile davacıyı dinlemek.