Affetmek

Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Harun never did anything Mine had to forgive him for. - Harun Mine'nin onu affetmek zorunda olduğu herhangi bir şeyi hiç yapmadı.

Harun bat seine Freundin um Verzeihung dafür, dass er ihren Geburtstag vergessen hatte. - Harun asked his girlfriend to pardon him for forgetting her birthday

Affetmek, bağışlamak, adalet, anlamak, barış, çatışmak, çözüm, günah, hata, hoşgörü, intikam, Iyimserlik, kabullenmek, kanun, merhamet, nefret, şefkat, suç, unutmak, yargılamak, zorbalık, zulüm,

Affetmek, bağışlamak, adalet, anlamak, barış, çatışmak, çözüm, günah, hata, hoşgörü, intikam, Iyimserlik, kabullenmek, kanun, merhamet, nefret, şefkat, suç, unutmak, yargılamak, zorbalık, zulüm,

Affetmek konusunda özlüsözler

Affetmek

"Zayıf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir."

Affetmek Güç Zayıflık
Affetmek

"Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır."

Sevgi Affetmek Acımak Vicdan Hayvan İnsan
Affetmek

"Tabii ki tanrı beni affedecektir, bu onun işi."

Affetmek Tanrı
Affetmek

"Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir."

Affetmek Kusur
Affetmek

"Şefkatte güneş gibi, kusurlu örtmede gece gibi, cömertlikte su gibi, tevazuda toprak gibi ol."

Şefkat Anlayış Affetmek Cömertlik
Affetmek

"Dünle beraber gitti düne ait ne varsa, bugün yeni şeyler söylemek gerek."

Affetmek Unutmak Iyimserlik Kabullenmek
Affetmek

"Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır."

Affetmek Unutmak İntikam

Tamamlayıcı Konular

Merhamet Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Büyüklük Büyük olma durumu.

Haksızlık Hak ve adalete aykırılık.

Ana Erdemler İlkçağ Yunan felsefesinde, özellikle de Platon’un öğretisinde olmazsa olmaz olarak görülen erdemlerdir.

İntikam Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Fikir Özgürlüğü

Anlamak Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak.

Anlayış İstenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak, hâlden anlamak.

Duymak Bilgi almak, öğrenmek, haber almak, işitmek

Barış Anlaşmak, uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Huzur Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık.

Çatışmak Birbirine çatmak veya çatılmak, kavga etmek

Çözüm Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Suç Yasalara veya ahlak kurallarına aykırı davranış.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Kusur Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmamak.

Kin Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garaz.

Iyimserlik Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm.

Güleryüz

Imkansızlık İmkânsız olma durumu, olanaksızlık

Kabullenmek İsteksizce kabul etmek.

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Eleştiri Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

Fikir Birliği

Onaylamak Yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek.

Kanun Devletin düzeni sağlamada herkesin uyması için koyduğu yasalar.

Asosyallik Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Hırsızlık Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Nedensellik Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Nefret Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

Düşmanlık Düşmanca duygu veya davranış.

Şefkat Acıyarak ve koruyarak sevme, sevecenlik.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Bahane Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep.

Unutmak Aklında kalmamak, hatırlamamak, dalgınlıkla bir şeyi bırakmak.

Yargılamak Bir karara varmak için davalı ile davacıyı dinlemek.

Zorbalık Zorbaca davranış.

Acı Çekmek Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

Irkçılık İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Diktatörlük Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.

Zulüm Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum.

Şiddet Bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır.

Baskı Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.