Felsefe

Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Felsefe, düşünce, bilmek, bilgelik, bilinç, filozof, inanç, metafizik, tanrı, din, uygarlık

Felsefe, düşünce, bilmek, bilgelik, bilinç, filozof, inanç, metafizik, tanrı, din, uygarlık

Felsefe konusunda özlüsözler

Felsefe

"Dünya silindirik ve genişliği derinliğinin üç katı. Biz sadece onun üst bölümünde yaşıyoruz. Bu dünya uzaydan yalıtılmıştır, merkezde değildir, desteksiz ve gökyüzü yerden her noktasında eşit boydadır. (MÖ 580 ler civarı)"

Dünya Bilim Felsefe
Felsefe

"Genç oğlanların peşinde koşmak yerine gerçekten felsefe yapmakla ugraşan yalnızca Aristo'dur. (Sokrat - Plato - Aristo üçlüsünü kıyaslarken)"

Felsefe
Felsefe

"Felsefe mutlu bir yaşam sağlamak için, tutarlı eylemsel bir sistemdir."

Felsefe Mutluluk
Felsefe

"Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir. Felsefe yapmak Tanrı'nın kafasına yükseltir."

Felsefe
Felsefe

"İyi ve kötü fikrini, din ya da mistik bir vicdanla ilgisi yoktur. Hayvan ırklarının doğal bir ihtiyacıdır. Dinlerin kurucuları, filozoflar ve ahlakçılar bize ilahi veya metafizik varlıkları açıklarken, bir karınca veya serçenin kendi küçük toplumunda uyguladıklarının benzerini yapıyorlar. Bu toplum için yararlı mı? O halde iyidir. Bu zararlı mı? O zaman kötü."

Ahlak Iyi Kötülük Din Felsefe
Felsefe

"Varoluşçuluğun yakında burjuva entelektüellerin baskın felsefi akımına dönüşeceğine dair makul bir şüphe yoktur."

Burjuva Felsefe
Felsefe

"Felsefe pek çok kişi tarafından spekülasyondan ayrılamaz kabul edilir. Felsefe spekülasyondan bilime doğru ilerledi."

Felsefe Bilim Tartışmak
Felsefe

"Anlaşılan zaman ve mekan probleminin çözümü Leibniz gibi matematikçi olan filozoflara veya Einstein gibi filozof olan matematikçilere aittir."

Felsefe Zaman Bilim
Felsefe

"Filozof olmak isteyen, saçmalıklardan korkmamalı."

Felsefe Saçmalamak
Felsefe

"Sevgi bizi şair yapar, ölümün yaklaşması da filozof yapmalıdır."

Sevgi Ölüm Felsefe Şiir
Felsefe

"At terbiyecileri en huysuz atlarla çalışırlar. (Çok huysuz bir kadınla neden evli olduğu sorulduğunda)"

Kadın Felsefe Zorluk Evlilik Gelişmek Bilgelik
Felsefe

"Felsefe, genelleştirilmiş bir matematiktir."

Felsefe Matematik

Tamamlayıcı Konular

Felsefe Varlık, anlam ve nelik sorularının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir şekilde ortaya konmasına yönelik düşünsel etkinlik.

Skolastik Felsefe Orta Çağ düşüncesinde doğrunun zaten mevcut olduğu düşüncesine ve felsefenin okullarda okutularak öğretilmesine dayanan bir yaklaşım sergiler. Bu felsefenin temelinde teoloji vardır ve onu desteklemeye çalışır.

Analitik Felsefe Felsefenin asıl uğraş alanının dil ve dildeki kavramları çözümlemek olduğunu, bu yolla “kafa karışıklığı” yaratan geleneksel felsefe sorunlarının çözülebileceğini savunan felsefe akımı.

Klasik Felsefe (Antik Yunan) Sokrates, Platon, Aristoteles’in düşüncelerinin hâkim olduğu dönemdir.

Hayatın Anlamı

Olaybilim Olayların ideal varlığını inceleme ve betimleme yöntemi.

Kıta Avrupası Felsefesi  Avrupa'daki 19. ve 20. yüzyıl felsefe geleneklerini tanımlamakta kullanılan terim.

Tekbencilik

Modern Dönem 19 ve 20. yüzyılları kapsayan dönemdir.

Düşünce Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Bilmek Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Kendini Bilmek İnsanin kapasitesinden haberdar olması. Kendini tanıyarak yapabileceklerini önceden kestirebilmesi ve ona uygun davranması.

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Anlamak Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak.

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Ego Ben

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Bilgelik Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse olmak.

Aydınlanma Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

Ana Erdemler İlkçağ Yunan felsefesinde, özellikle de Platon’un öğretisinde olmazsa olmaz olarak görülen erdemlerdir.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Bilinç İnsanın çevresini ve kendisini anlamasını sağlayan anlıksal süreçlerin toplamı.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Ben Bireyin öznel bütünlüğü. Ego

Tutarlılık Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.

Algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Eğitim İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Metafizik Algılarımızı (idrakimizi) ve duyularımızı aşan konular

Metafizik Metafizik, felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından, "fizik bilimlerinin ötesinde kalan" anlamına gelen "metafizik" sözcüğü ile felsefeye kazandırılmıştır.

Naturalizm Doğaüstü veya maneviyata karşıt olarak, yalnızca doğa yasalarının dünyada faaliyet gösterdiği fikri veya inancı.

Nominalizm Genel kavramları gerçek saymayıp birer addan ibaret bulan öğreti.

Redüksiyonizm Olayların ya da olguların, onları oluşturan daha basit olguları çözümleyerek anlaşılabileceğini savunan felsefi akım.

Çokçuluk Varlığın birbirine indirgemeyen birçok tözden oluştuğunu savunan bir felsefi yaklaşımdır. 

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Stoacılık Kıbrıs’lı Zenon tarafından kurulan felsefe disiplinidir. Mantık, Metafizik, Etik olmak üzere 3 dala ayrılır.

Siyaset Felsefesi Demokrasi, yasama, siyasal ahlak gibi hukuku, siyasal yaşamı, toplumsal konuları ilgilendiren genellikle normatif sorunlar üzerine eğilen bir araştırma alanıdır.

Voluntarizm İstenç (isteklilik) akıl yürütmek değil, bilinçsiz bir dürtüdür. Aslında, istenç tüm realitenin özünde bulunan kuvvettir ve her türlü gerçekliğin temel ilkesidir.

Tanrı Doğanın bir parçası olmayan, ama doğanın yaratıcısı ya da nedeni olan, zaman ve mekan kavramlarının kendisine uygulanamayacağı, varlığa gelmiş olduğu düşünülemeyen, doğadan çok daha kudretli ve mutlak iyi olan doğaüstü, ezeli-ebedi ve sonsuz varlık.

Evren Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Cennet Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Evrim Teorisi

Hristiyanlık Ortadoğuda ortaya çıkan 3 büyük tek tanrılı dinin ikincisi.

Uygarlık Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet.

Medeniyet Bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.

Teknoloji