Günah

Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Günah, ayıp, suç, utanç, kötü, kötülük, adalet, din, ahlak, ayıplamak, ceza, cehennem, doğruluk, hata, isyan, kanun, yargılamak

Günah, ayıp, suç, utanç, kötü, kötülük, adalet, din, ahlak, ayıplamak, ceza, cehennem, doğruluk, hata, isyan, kanun, yargılamak

Günah konusunda özlüsözler

Günah

"Işleyebileceginiz en büyük günah, başkasından nefret etmek değil, ona kayıtsız kalmaktır. Insanlık dışı olmanın özü nefret değil kayıtsızlıktır."

Günah Kayıtsızlık Nefret
Günah

"Ama konfor istemiyorum. Tanrı'yı, şiirimi istiyorum, gerçek tehlike istiyorum, özgürlük istiyorum, iyilik istiyorum. Günah istiyorum."

Rahatlamak Tanrı Özgürlük Iyilik Günah Tehlike Konfor
Günah

"Yalnızca günahları olanların tanrıları vardır."

Günah Tanrı Din
Günah

"Herkesin aynı zamanda iyi ya da kötü diyebileceği hiçbir şey yoktur doğal durumda; çünkü doğal durumdaki herkes, kendi çıkarına bakar, kendi keyfine göre iyi ya da kötü olanı bilir. Böylece kendi çıkarı ardında koştukça, kendinden başka herhangi başka bir yasaya karşı sorumlu tutmaz kendini; demek ki, doğal durumda günah diye bir şey düşünülemez; ancak herkesin iyi ya da kötüye ortaklaşa karar verdiği ve kendini devlete karşı sorumlu gördüğü sivil durumda olabilir"

Iyi Kötülük Ahlak Doğa Devlet Toplum Günah Ego

Tamamlayıcı Konular

Suç Yasalara veya ahlak kurallarına aykırı davranış.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Kusur Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmamak.

Bahane Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep.

Utanç Hatalı bir davranış sonucu ortaya çıkan utanma duygusu.

Incitmek Kötü söz ya da davranışla birini kırmak, üzmek.

Kötülük Zarar verecek davranış veya söz.

Zorbalık Zorbaca davranış.

İntikam Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak.

Etik Felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalıdır.

Haksızlık Hak ve adalete aykırılık.

Ana Erdemler İlkçağ Yunan felsefesinde, özellikle de Platon’un öğretisinde olmazsa olmaz olarak görülen erdemlerdir.

Fikir Özgürlüğü

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Cennet Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Evrim Teorisi

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Hristiyanlık Ortadoğuda ortaya çıkan 3 büyük tek tanrılı dinin ikincisi.

Ahlak İnsanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi, başka insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünüdür.

Erdem Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Ödev Ahlakı Ahlaki eylemde bulunmayı ahlak yasasına uyma olarak kabul eden öğreti.

Asosyallik Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Saygı Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Ahlakdışıcılık Nietzsche'nin ahlak felsefesidir.

Amoral Ahlak dışılık anlamına gelmektedir. Temellerini ahlaki öğretilerden almayan düşünce biçimidir.

Hırsızlık Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Stoacılık Kıbrıs’lı Zenon tarafından kurulan felsefe disiplinidir. Mantık, Metafizik, Etik olmak üzere 3 dala ayrılır.

Epikürosçuluk Kurucusu olan Epiküros’un adıyla anılan felsefe disiplinidir ve temel sorunu AHLAK’tır.

Ayıplamak Yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir bir biçimde söz söylemek, kınamak.

Eleştiri Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

Doğruluk Doğru ve dürüst olma durumu, doğru olana yakışır davranış.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

İsyan İsyan şehirde yayıldı. The revolt spread across the city.

Kanun Devletin düzeni sağlamada herkesin uyması için koyduğu yasalar.

Nedensellik Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Yargılamak Bir karara varmak için davalı ile davacıyı dinlemek.