Hayatın Anlamı

Çoğu insan için hayatın anlamını üç harfe sığdırır: YSU - yemek, sıçmak, uyumak. - The meaning of life for most people fits into three letters: ESS - eat, shit, sleep.

Hayatın Anlamı, değer, beklenti, farkındalık, felsefe, görmek, inanç, olgunluk, sorgulamak, ülkü, varoluş

Hayatın Anlamı, değer, beklenti, farkındalık, felsefe, görmek, inanç, olgunluk, sorgulamak, ülkü, varoluş

Hayatın Anlamı konusunda özlüsözler

Hayatın Anlamı
Hayatın Anlamı

"İnsanın kendi beklentileri için uğraşması başkaları için olandan çok daha zordur ve nadiren başarılı olur. Bu nedenle başarılı olarak gördüklerimiz iyi insan kolaycılığına meyleden çoğunluktur."

Iyilik Kendi Olmak Ahlak Toplum Aile Beklenti Hayatın Anlamı
Hayatın Anlamı

"Insan için kültür, vücut için ekmek kadar önemlidir."

Kültür Bilim Bilgi Fikir Hayatın Anlamı İnsan Medeniyet
Hayatın Anlamı

"Tam olarak ne olduğumu bilmenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yaşam ve çalışma konusundaki en büyük amaç, başlangıçta olduğumuzdan bir başkası olmaktır."

Kendini Bilmek Amaç Hayatın Anlamı Değişim
Hayatın Anlamı

"Hayat bir keşiftir ve ne kadar çok seyahat edersek o kadar çok gerçeği anlayabiliriz. Kapımızdaki şeyleri anlamak, ötesinde olanları anlamak için en iyi hazırlıktır."

Hayat Hayatın Anlamı Gerçek
Hayatın Anlamı

"Hayat bir yanılsamadır, ardındaki gerçeği gördüğünüzde ise bir yıkımdır."

Hayat Hayatın Anlamı Gerçek
Hayatın Anlamı

"Yaşamın bana verdiği iki ders; çevreni gittikçe daralt, gereksiz kalabalıkların seni üzmesine izin verme."

Basitlik Hayatın Anlamı Acı Çekmek Yalnızlık
Hayatın Anlamı

"Kişi yaşarken bile ölebilir."

Ölüm Hayatın Anlamı Farkındalık
Hayatın Anlamı

"Insanlar daima yüksek, soylu ve mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu tarzda yürüyenler ne kadar büyük fedakarlık yaparlarsa o kadar yükselirler."

Fedakarlık Amaç Hayatın Anlamı Aydınlanma
Hayatın Anlamı

"İnsan hayatı ciddi oynanması gereken bir komedidir."

Hayat Hayatın Anlamı
Hayatın Anlamı

"Hayat bir işinize yaramadıysa, boşu boşuna geçtiyse, onu yitirmekten ne korkuyorsunuz? Daha yaşayıp da ne yapacaksınız?"

Hayatın Anlamı Ölüm
Hayatın Anlamı

"Eğer sen, can konağını arıyorsan, bil ki, sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan, sen bir ekmeksin. Bu gizli, bu nükteli sözün manasına akıl erdirirsen, anlarsın ki, aradığın ancak sensin sen."

Kendini Bilmek Mutluluk Amaç Hayatın Anlamı
Hayatın Anlamı

"Gidecek hiçbir yol yok. Her şey bu anda. Bütün varoluş, bu anda toplanmıştır. Bu anın içine sığar. Bütün varoluş, yaşadığın anda akmaktadır. Hepsi bu."

Zaman Hayat Hayatın Anlamı
Hayatın Anlamı

"Dünyanın, sizin ona verdiğiniz değerden daha fazla bir anlamı yok."

Değer Algı Hayatın Anlamı
Hayatın Anlamı

"Çoğunlukla canlı organizma kendisini daha erken, daha kolay ve daha hızlı amaca uygun olarak yaşam koşullarına uyarlar. Eylemleri veya tepkileri çoğunlukla, otomatik olarak işlev gören kalıtsal alışkanlıklar tarafından belirlenen 'refleks eylemleridir. Çoğu canlı varlığın yaşamını sürdürme biçimi ve insanın da çoğu zaman yaşadığı düzlem budur."

Hayat Hayatın Anlamı İnsan
Hayatın Anlamı

"Doğuştan gelen tek bir yanılgı vardır. O da mutlu olmak için burada olduğumuzu sandığımızdır."

Mutluluk Hayatın Anlamı
Hayatın Anlamı

"Insanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler."

İnsan Hayal Gücü Hayat Hayatın Anlamı

Tamamlayıcı Konular

İnsan

Değer Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık.

Değer Kişinin, isteyen, ihtiyaç duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.

Beklenti Gerçekleşmesi beklenen şey.

Gelecek Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati

Ümit Gerçekleşmesi zor olan şeyler için istekli olmak.

Hırs Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.

Düş Görmek Gerçek olmayan şey, imge. Gerçekleşmesi istenen şey, umut.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Tutarlılık Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.

Duymak Bilgi almak, öğrenmek, haber almak, işitmek

Düşünmek Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

Algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Felsefe Varlık, anlam ve nelik sorularının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir şekilde ortaya konmasına yönelik düşünsel etkinlik.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Analitik Felsefe Felsefenin asıl uğraş alanının dil ve dildeki kavramları çözümlemek olduğunu, bu yolla “kafa karışıklığı” yaratan geleneksel felsefe sorunlarının çözülebileceğini savunan felsefe akımı.

Skolastik Felsefe Orta Çağ düşüncesinde doğrunun zaten mevcut olduğu düşüncesine ve felsefenin okullarda okutularak öğretilmesine dayanan bir yaklaşım sergiler. Bu felsefenin temelinde teoloji vardır ve onu desteklemeye çalışır.

Klasik Felsefe (Antik Yunan) Sokrates, Platon, Aristoteles’in düşüncelerinin hâkim olduğu dönemdir.

Olaybilim Olayların ideal varlığını inceleme ve betimleme yöntemi.

Kıta Avrupası Felsefesi  Avrupa'daki 19. ve 20. yüzyıl felsefe geleneklerini tanımlamakta kullanılan terim.

Tekbencilik

Modern Dönem 19 ve 20. yüzyılları kapsayan dönemdir.

Hayal Gücü

Küçümsemek Değer ve önem vermemek, küçük görmek.

Hayal Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya.

Kaybetmek Yenik düşmek, yenilmek.

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Olgunluk Bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu.

Sormak Birine soru yönelterek herhangi bir konuda ondan bilgi istemek.

Araştırmak Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Ülkü Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.

Varlık Var olma durumu.

Evren Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.