Hiçlik

İnkâr sonucu, gerçekteki özelliklerinin, durumlarının ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var olmayışı, yokluk.

Hiçlik, yokluk, algı,

Hiçlik, yokluk, algı,

Hiçlik konusunda özlüsözler

Hiçlik

"Niçin herşey varlıktır da daha fazlası hiçlik değildir."

Varlık Evren Hiçlik

Tamamlayıcı Konular

Taoculuk Taoculuk, Çin kökenli başlıca iki dinsel felsefi sistemden biridir.

Yoksunluk Bir şeyi yapabilmeyi gerektiren ihtiyaçlara sahip olmamak.

Algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Algı Nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince aktarmaktır.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Duygu Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

Duymak Bilgi almak, öğrenmek, haber almak, işitmek

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Düşünce Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki