Hırs

Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.

Greed makes people do strange things. - Hırs insanlara tuhaf şeyler yaptırır.

Hırs, açgözlülük, tutku, amaç, arsızlık, azim, beklenti, istek, kazanmak, mücadele, rekabet, takıntı

Hırs, açgözlülük, tutku, amaç, arsızlık, azim, beklenti, istek, kazanmak, mücadele, rekabet, takıntı

Hırs konusunda özlüsözler

Hırs

"Hızımızı artırdık, ama bunun tutsağı oIduk. BoIIuk getiren makineIeşme bizi yoksuI kıIdı. Edindiğimiz biIgiIer bizi çıkarcı yaptı, zekâmızı da katı ve acımasız."

Hırs Zeka Medeniyet Uygarlık Çıkar Yoksunluk
Hırs

"Çok düşünüyoruz, ama az hissediyoruz. MakineIeşmeden çok insanIığa, zekâdan çok iyiIik ve anIayışa gereksinmemiz var."

Hırs Düşünce Düşünmek Duygu Iyilik
Hırs

"Mühür balmumunda nasıl iz bırakırsa, eşyada insanda öyle iz bırakır."

Zenginlik Bütünleşmek Davranış Hırs Mülkiyet
Hırs

"Mutluluğu ihtiraslarda değil kendi yüreğinizde arayın. Mutluluğun kaynağı dışımızda değil içimizdedir."

Mutluluk Hırs
Hırs

"Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer; fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar."

Hırs

Tamamlayıcı Konular

Tutku Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.

Açgözlülük Açgözlü olma durumu, doymazlık, gözü doymazlık, harislik, tamah, tamahkarlık

Haz Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Amaç Ulaşmak istenilen sonuç, maksat.

Ülkü Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.

Arsızlık Utanması, sıkılması olmamak.

Azim Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

Devamlılık Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramama durumu

Kararlılık Kararlı olma durumu, istikrar.

Beklenti Gerçekleşmesi beklenen şey.

Gelecek Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati

Ümit Gerçekleşmesi zor olan şeyler için istekli olmak.

Hayatın Anlamı

Düş Görmek Gerçek olmayan şey, imge. Gerçekleşmesi istenen şey, umut.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Istek Yerine getirilmesi (başkasından) istenilen şey, talep.

Arzu İstek, dilek.

Dilemek Birinden bir şeyin yapılmasını istemek, rica etmek, arzu etmek

Hayal Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya.

Ihtiyaç

Kazanmak Yarışma veya başka bir uğraşı sonucunda elde etmek

Mücadele Herhangi bir amaca erişmek veya bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım.

Savaş Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele.

Çatışmak Birbirine çatmak veya çatılmak, kavga etmek

Direnmek Herhangi bir düşüncede, bir durumda, bir istekte ayak diremek.

Rekabet Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme.

Barış Anlaşmak, uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Takıntı Engel olunamayan ve tekrarlayan durum.