İnsan

İnsan bünyesi, Dünya dışındaki ortamlara uyum sağlayabilecek kadar esnek mi? - Is the human condition flexible enough to adapt to environments beyond Earth?

İnsan, Akıl, Birey, Çocuk, kadın, erkek, Gençlik, yaşlılık, Hayatın Anlamı, Konuşmak

İnsan, Akıl, Birey, Çocuk, kadın, erkek, Gençlik, yaşlılık, Hayatın Anlamı, Konuşmak

İnsan konusunda özlüsözler

İnsan

"İnsan politik bir hayvandır."

İnsan Politika
İnsan

"İnsanlar belli bir özelliği ısrarlı bir şekilde sürekli yaparak elde ederler."

Çalışmak İnsan Yetenek Kabiliyet Barış Alışkanlık
İnsan

"Bir şeyi yapmak yalnızca sana zor geliyor diye bunun bir insan için olanaksız olduğunu düşünme. Eğer bir şey insan için olanaklıysa ve insan doğasına uygunsa, senin tarafından da yapılabileceğine inan."

Mazeret Zorluk Olanak İnsan
İnsan

"İnsanın en nadir görülen iyi özelliği tutarlılıktır."

İnsan Tutarlılık Kararlılık
İnsan

"Insan söyledikleriyle değil, söylemedikleriyle insanlaşır."

İnsan
İnsan

"Insan ne ise, o olmayı reddeden tek yaratıktır."

İnsan Kabullenmek
İnsan

"Herkesin tanrısı aynıdır; farklı olan sadece insanlardır."

İnsan Tanrı
İnsan

"İnsan hep aynı insan olduğu için tarih tekrar eder."

İnsan Tarih
İnsan

"Siz insanIar güçIüsünüz. MakineIeri yapacak güç sizdedir. Bu hayatı oIağanüstü bir mutIuIuk serüvenine çevirecek oIan yine sizIersiniz."

Medeniyet İnsan
İnsan

"Sizler özel değilsiniz, Sizler güzel ya da eşi benzeri olmayan kar tanesi de değilsiniz, sizler işiniz değilsiniz, sizler paranız kadar değilsiniz, bindiğiniz araba değilsiniz, kredi kartlarınızın limiti değilsiniz, sizler iç çamaşırı değilsiniz, Sizler herkes gibi çürüyen birer organik maddesiniz."

Kapitalizm Kader Demokrasi Uygarlık Farkındalık Genellemek İnsan Kendi Olmak Kendini Bilmek Kişilik Özel Olmak Toplum Sıradanlık Yabancılaşmak
İnsan

"Insan için kültür, vücut için ekmek kadar önemlidir."

Kültür Bilim Bilgi Fikir Hayatın Anlamı İnsan Medeniyet
İnsan

"Din olumlu nedenlerin üstüne kurulmalı ve teolojiye olduğu kadar metafiziğe de sırt çevirmelidir. Insanlık dininin ilkesi, başkaları için yaşamaktır. Nereden geldiğimiz ve nereye gideceğimizi düşünmeden yaşamamızı daha mutlu kılabiliriz. Bu mutluluk, birbirimizi sevmek ve birbirimiz için yaşamakla gerçekleşir. Insanlığı bir insanı sevdiğiniz gibi seviniz ve insanlık için yaşayınız."

Din Metafizik Mutluluk Sevgi İnsan
İnsan

"Bizler, hayatını sürdürmeye çalışan makineleriz. Gen denilen bencil molekülleri korumaya programlanmış robotlardan farkımız yok."

Hayat İnsan Evrim Teorisi
İnsan

"Insan harabeler arasında bir Tanrı’dır."

İnsan Tanrı
İnsan

"Insan doğası itibariyle ahlak sistemini iyileştirmek yerine yozlaştırır."

Ahlak İnsan
İnsan

"Insan tabiatında akıllıktan ziyade delilik vardır."

Akıl Delilik İnsan
İnsan

"İnsan her şeyden önce aklın, şuurun - yani, doğanın değil, tarihin bir ürünüdür."

İnsan
İnsan

"Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır."

Sevgi Affetmek Acımak Vicdan Hayvan İnsan
İnsan

"İncinsen de, incitme. İnsan dilinin arkasında gizlidir."

İnsan Konuşmak Incitmek Eleştiri
İnsan
İnsan

"Tanrı, insan ve madde diye ayırım yapmak anlamsızdır. Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner. Gerçek ruhun kendisi olduğunu keşfeder. Aslında insan tanrı; tanrı da insandır."

Tanrı İnsan Ruh Bilinç Aydınlanma
İnsan

"Mükemmelliğe doğru yapılan her hamle, orijinal varoluşu geri dönmektir."

İnsan Mükemmellik Doğa
İnsan

"Hayvana geri dönülüyor. Böylesi, insanca yaşamaktan çok daha kolay... Herkes sürüye katıldığından ötürü güven içerisinde, kentlerin yollarından geçip işe, yemliklerin başına ve eğlenceye gidiyor. Tıpkı büroda olduğu gibi, sınırları iyice çizilmiş bir yaşam. Böylesi bir yaşamda mucizeler değil, yalnızca kullanma talimatları, doldurulacak başvuru formları ve kurallar var. Özgürlükten ve sorumluluktan korkuluyor. O nedenle insanlar, kendi yaptıkları parmaklıkların ardında boğulmayı yeğliyorlar."

Hayvan İnsan Özgürlük Medeniyet
İnsan

"Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti beceriksizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir."

Bağımsızlık İnsan Tembellik
İnsan

"Dünyada insan diye yaşamak isteyenler, insan olmak niteliklerini ve gücünü kendilerinde görmelidirler. Bu uğurda her türlü fedakarlığa razı olmalıdırlar. Yoksa hiçbir medeni millet, onları kendi sırasında ve safında görmek istemez."

İnsan Aydınlanma Fedakarlık
İnsan

"Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir."

İnsan Medeniyet
İnsan

"Iyi insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır."

İnsan Iyi
İnsan

"Konuşmaya değer insanlarla konuşmazsan insanları, konuşmaya değmez insanlarla konuşursan kelimeleri yitirirsin. Sen öyle biri ol ki ne insanları, ne de kelimeleri yitir."

İnsan Konuşmak
İnsan

"Tüm dünya için sadece bir kişi olabilirsin, fakat bazıları için sen bir dünyasın."

Değer İnsan
İnsan

"Insan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim diğer yanda Sakarya."

İnsan Zaman
İnsan

"Insanın yeryüzündeki en zayıf hayvan olduğu kabul edilmek zorundadır. Ve onun bütün davranışlarının, bütün aidiyetlerinin, gruplaşmalarının temeli budur. O kendisinden daha büyük bir şeyin parçası olmak zorundadır; ancak o zaman kendisini güvende hisseder."

İnsan Hayvan Psikoloji Toplum
İnsan

"İnsanlık fiziksel bir tanım değil, ruhsal bir amaçtır. Size verilmiş bir şey değildir, onu kazanmanız gerekir."

Aydınlanma İnsan
İnsan

"İnsan sahip oIdukIarının topIamı değiI, fakat henüz gerçekIeştiremedikIerinin topIamıdır."

İnsan Sahip Olmak
İnsan

"Çoğunlukla canlı organizma kendisini daha erken, daha kolay ve daha hızlı amaca uygun olarak yaşam koşullarına uyarlar. Eylemleri veya tepkileri çoğunlukla, otomatik olarak işlev gören kalıtsal alışkanlıklar tarafından belirlenen 'refleks eylemleridir. Çoğu canlı varlığın yaşamını sürdürme biçimi ve insanın da çoğu zaman yaşadığı düzlem budur."

Hayat Hayatın Anlamı İnsan
İnsan

"Insan, oynadığı müddetçe tam insandır."

İnsan Oynamak
İnsan

"Insanları tanıdığımdan beri hayvanları severim."

İnsan Hayvan
İnsan

"Sevdiğimiz şeyler bize ne olduğumuzu söyler."

Sevgi Beğenmek İnsan
İnsan

"Insan insanın kurdudur."

İnsan
İnsan

"İnsan, özgür olduğu sürece insandır."

İnsan Özgürlük
İnsan

"Öfkeni aklınla yenemiyorsan, kendini insandan sayma."

Öfke Akıl İnsan
İnsan

"Insanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler."

İnsan Hayal Gücü Hayat Hayatın Anlamı
İnsan

"Kötü insanlar, iyi insanları sınamaya yarar."

İnsan Kötülük
İnsan

"İnsan kendini fethederek dünyayı fetheder."

İnsan

Tamamlayıcı Konular

İnsan Felsefesi (MÖ. 5.YY) Doğa filozoflarının tabiatı oluşturan ilk unsur üzerinde anlaşamamaları sonucu varlık/ontoloji sorununu bir yana bırakıp tamamen İNSAN’la ilgilenmişlerdir. Bakınız: Sofistler

Erkek İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Zeka İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Düşünmek Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

Öğüt Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz.

Düşünce Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Fikir Birliği

Birey Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.

Bireysellik Bir bireyin biricik ve kendine özgü oluşu.

Evlilik Evli olma durumu.

Çocuk Küçük yaştaki erkek veya kız.

Aile Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

Kadın Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı.

Çapkınlık Geçici aşklar ve ilişkiler peşinde koşmak.

Cinsellik Cinsel özelliklerin bütünü.

Gençlik

Olgunluk Bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu.

Hayatın Anlamı

Konuşmak Düşüncesini herhangi bir araç kullanarak anlatmak.

Tartışmak Bir konu üzerinde, birbirine ters olan görüş ve inançları karşılıklı savunmak.

Söz Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi.

Fikir Özgürlüğü