Nedensellik

Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Nedensellik, sebebiyet, illiyet, Bütünleşmek, Düzen, Etkileşim, kanun, Tamamlamak, varlık

Nedensellik, sebebiyet, illiyet, Bütünleşmek, Düzen, Etkileşim, kanun, Tamamlamak, varlık

Nedensellik konusunda özlüsözler

Nedensellik

"Nedenin kendisi yanlış olabilir ve bu yanlışlama mantığımız içinde bir yer bulmalıdır."

Şüphe Mantık Nedensellik
Nedensellik

"Nedensellik, etkileşim, koşullar ve ayırt edici algılama...Dört büyük element bunlardandır."

Algı Nedensellik Etkileşim

Tamamlayıcı Konular

Imkansızlık İmkânsız olma durumu, olanaksızlık

Bütünleşmek Bütün duruma gelmek.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Düzen Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Etkileşim Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi

Duygu Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Kanun Devletin düzeni sağlamada herkesin uyması için koyduğu yasalar.

Asosyallik Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Hırsızlık Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Tamamlamak Eksiksiz, tamam duruma getirmek.

Varlık Var olma durumu.

Ontoloji Bir bütün olarak varlığı ele alan ve var olanların en temel niteliklerini inceleyen felsefe dalı.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki