Ana Erdemler

Ana Erdemler

İlkçağ Yunan felsefesinde, özellikle de Platon’un öğretisinde olmazsa olmaz olarak görülen erdemlerdir.


Bilgelik (sophia), yiğitlik (andreia) , ölçülülük(sophrosyne) adalet (dikaiosyne).

Ana erdemlerin en ayrıntılı açıklamalarından biri Platon’un Devlet adlı yapıtında yer almaktadır. Devlet’te ideal devletin yöneticiler, askerler ve halk olmak üzere üç ayrı sınıftan oluşması gerektiğini öne süren Platon, ideal toplum yapısının genel bir betimlemesini verirken, belirli işlevlerin ya da ödevlerin toplumun ortak iyiliği için çalışan belirli sınıflar tarafından yerine getirilmesi gerektiğini ve bu sınıfların sorumluluklarının da ana erdemlerde temellendiğini belirtir. Dolayısıyla ana erdemler Platon’un bunları ideal devlet yapısında nasıl somutlaştırdığına bakılarak daha iyi anlaşılabilir.

Platon’a göre yöneticilerin kent devletin yönetimine ilişkin kararları almakla sorumlu olduklarından “bilgelik” erdemine, yani gerçekliği anlamak ve ona ilişkin yansız yargılarda bulunmak yeteneğine ya da erdemine sahip olmaları gere kir. Kent devleti iç ve dış düşmanlara karşı koruma görevini üstlendiklerinden askerlerin de “yiğitlik” erdemine, tehlikelere aldırmaksızın düzeni koruma kararlılığına gereksinimleri vardır. Kentdevletin geri kalan çoğunluğunun, halkın ise kendi özel çıkarları peşinde koşmak yerine liderlerini izlemeleri gerektiğinden “ölçülülük” erdemine sahip olmaları, kişisel arzularını daha yüksek amaçlar uğruna bırakabilmeleri gerekir. Adaletin kendisi herhangi bir sınıfın özel sorumluluğunda olmasa da “adalet” erdemi toplumun her bir bileşeninin diğerleriyle karşılıklı uyumlu ilişkisinden doğar. Platon, tüm sınıflar kendi yükümlülüklerini uygun bir şekilde yerine getirdiklerinde ve diğer sınıfların işlevlerini ele geçirmeye çalışmadıklarında kentdevletin gerçek adalet olan “uyum”u (harmonia) göstererek bir bütün olarak düzgün işleyeceğini savunur, Ortaçağ felsefesinde ana erdemlere üç tanrıbilimsel erdem; “inan”, “umut” ve “yardımseverlik” eklenmiştir.


Anahtar Kelimeler
Ana Erdemler, platon, bilgelik, yiğitlik, ölçülülük, adalet, yardımseverlik
İlgili Diğer Konular

Akademia (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Platon'un kurduğu felsefe okulunun adıdır.

Klasik Felsefe (Antik Yunan) (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Sokrates, Platon, Aristoteles’in düşüncelerinin hâkim olduğu dönemdir.

Idea (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Platon'a göre algılarla kavradığımız nesnelerin orijinal formları, örnekleri.

Platonculuk (Felsefe Terimleri Sözlüğü) İdealar dünyası ile gerçek dünya arasındaki karşıtlığa dayanan, klasik kökenlerini Platon'un diyaloglarından alan ve daha sonra takipçileri tarafından geliştirilen felsefe öğretisi.

Yeni Platonculuk (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Platon'dan başka Aristoteles'e stoalılara, Pitagorasçılara da dayanan ayrıca doğu dinlerinden ve Hıristiyanlıktan da etkilenmiş olan, bütün bunları kendi içinde karıştırıp eriten felsefe okulu.

Demiourgos (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Düzenleyici Tanrı.

Monad (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Yaratma teorileri içindeki ilk varlığa, tanrısallığa veya bütün varlıkların toplamına atıfta bulunur.

Determinizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Determinizm her olayın kendinden önce gelen bir nedeni olduğu görüşüdür.

Realizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu kabul eden öğreti. Varlığın, insan bilincinden bağımsız ve nesnel olarak var olduğunu ileri süren görüş.

Anlıkçılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Bütün varlıkları anlıksal temele indirgeyen öğretilerin genel adı.

Matematik Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Matematiğin neliğini ve değerini bütün yönleriyle dizgeli bir biçimde ele alan felsefe alanı.

Sofistler (Felsefe Terimleri Sözlüğü) MÖ 5. yüzyılda para karşılığında felsefe öğreten gezgin felsefecilerdir.

Diyalektik Düşünce Tarihi (Felsefe) Diyalektik düşüncenin tarihi, eski Yunan medeniyetinden başlayarak anlatılıyor. Eski Yunan’dan, orta çağdan, klasik Alman düşüncesinden görüşlere yer veriliyor.

Skolastik Felsefe (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Orta Çağ düşüncesinde doğrunun zaten mevcut olduğu düşüncesine ve felsefenin okullarda okutularak öğretilmesine dayanan bir yaklaşım sergiler. Bu felsefenin temelinde teoloji vardır ve onu desteklemeye çalışır.

Eleacılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Salt düşünme ile var olanın niteliklerini türetmeye çalışan Elea'lıların kurduğu öğreti.

Olaybilim (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Olayların ideal varlığını inceleme ve betimleme yöntemi.

Panenteizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Panteizmde olduğu gibi Evren'in kendisinin Tanrı olduğunu, panteizmden farklı olarak da ilk devindirici olan tanrının Evren ve tüm varlıkları özünden yarattığını ve Evren'e aşkın, Evren'in bilincinde mutlak ve değişmez bir varlık olarak egemen olduğu inancıdır.

Geçmişten Günümüze Ahlak Felsefeleri (Felsefe) Hangi eylem ve davranışlarımız doğru veya yanlıştır? Ahlaklı ya da ahlaksız olmanın kriterleri nelerdir? Eski Antik Çağ’dan günümüze değin bazı tanınmış filozofların bu sorulara yanıtları.

Aristoculuk (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Antikçağ Yunan filozofu Aristoteles'in öğretisine dayanan, deneyci ve gerçekçi eğilimleriyle öne çıkan bir düşünce okulu.

Metafizik (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Metafizik, felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından, "fizik bilimlerinin ötesinde kalan" anlamına gelen "metafizik" sözcüğü ile felsefeye kazandırılmıştır.

Subjektivizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Nesneyi öznenin dışında ve ondan bağımsız sayan nesnelcilik anlayışına karşı, nesneyi öznenin ürünü sayan anlayıştır.

Faşizmin Siyasal Doktrini Üzerine - Alfredo Rocco (Felsefe) Alfredo Rocco (1875-1925), Mussolini hükümeti döneminde Adalet Bakanı olan bir hukuk profesörüdür. Faşist kanunların bazılarının şekillendirilmesine ve İtalyan yasalarının faşist ilkeler çerçevesinde düzenlenmesine katkıda bulunmuştur.

İlgili Kişiler

Platon / Eflatun (Ünlü Kişiler) Görüşleri Islam ve Hristiyan felsefesine derin etkide bulunmuş önemli bir Antik Yunan filozofudur.

Aristo (Ünlü Kişiler) Antik Yunan filozof.

Farabi (Ünlü Kişiler) Aristo’nun felsefesini İslami açıdan yorumlayarak İslam düşüncesiyle bağdaştırmaya çalışmıştır.

Sokrates (Ünlü Kişiler) Yunan Felsefesinin kurucularındandır

Leibniz (Ünlü Kişiler) Matematik, metafizik ve mantık alanlarında ileri sürdüğü yeni düşünce ve görüşleriyle tanınmaktadır.

Heidegger, Martin (Ünlü Kişiler) Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden biri olan Alman filozof.

İlgili Özlüsözler

Bilgelik (Özlüsözler) Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse olmak.

Aydınlanma (Özlüsözler) Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

Felsefe (Özlüsözler) Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Akıl (Özlüsözler) Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Fikir (Özlüsözler) Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Kahramanlık (Özlüsözler) Kahramanca davranış, yiğitlik.

Erdem (Özlüsözler) Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Kafa Tutmak (Özlüsözler) Bir güce karşı dirençli olma kararlılığı.

Adalet (Özlüsözler) Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Haksızlık (Özlüsözler) Hak ve adalete aykırılık.

İntikam (Özlüsözler) Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak.

Günah (Özlüsözler) Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Fikir Özgürlüğü (Özlüsözler)

Affetmek (Özlüsözler) Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.