Antik Çağ Felsefesi

Antik Çağ Felsefesi

Yunan ve roma felsefeleri


Antikçağ felsefesinin ayırıcı niteliği düşünce tarihinde ilk kez bilmek için bilmek amacının güdülmüş olmasıdır. Eski Mısır, Çin, Hindistan vb. gibi felsefelerdeyse kullanmak için bilmek amacı güdülmüştür. Batı düşüncesi adıyla adlandırılan ve sonunda çağdaş genel düşünceyi doğuran düşünce sistemi, Antik Çağ felsefesiyle başlar. Çağdaş düşüncenin en geçerli sorunları Antik Çağ'da ortaya atılmış ve gereken doğrultuya yöneltilmiştir. Eski Yunanlılar kendilerini evrensel birliğin bir parçası olarak görmüşler, kozmik kargaşalıkta bir uyum (harmonia) bulmuşlar ve kafalarına takılan bütün sorunları bu açıdan yorumlamışlardır.


Anahtar Kelimeler
Antik Çağ Felsefesi, antik yunan, roma felsefesi
İlgili Diğer Konular

Antik aydınlanma çağı (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Antik Yunan felsefesinin İ.Ö. 5. yüzyılı kapsayan evresi.

İslam Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Hristiyan skolastiğine paralel olarak Müslüman inançlarını antik Yunan felsefe ekolleri ile açıklama ve doğrulama çabasıdır.

Klasik Felsefe (Antik Yunan) (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Sokrates, Platon, Aristoteles’in düşüncelerinin hâkim olduğu dönemdir.

90 Dakikada Sokrates - Paul Strathern (Felsefe) Sokrates'in Hayatı ve Öğretileri

Eleacılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Salt düşünme ile var olanın niteliklerini türetmeye çalışan Elea'lıların kurduğu öğreti.

Aristoculuk (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Antikçağ Yunan filozofu Aristoteles'in öğretisine dayanan, deneyci ve gerçekçi eğilimleriyle öne çıkan bir düşünce okulu.

İlgili Kişiler

Aristo (Ünlü Kişiler) Antik Yunan filozof.

Heraklet (Ünlü Kişiler) Sokrat öncesi Antik Yunan filozofu

Demokritos (Ünlü Kişiler) Atom veya bölünemeyen öz teorisiyle tanınan antik Yunan filozofu.

Platon / Eflatun (Ünlü Kişiler) Görüşleri Islam ve Hristiyan felsefesine derin etkide bulunmuş önemli bir Antik Yunan filozofudur.

Parmenides (Ünlü Kişiler) Doğa filozoflarından sayılmakla birlikte, Antik Yunan felsefesinde rasyonalizm geleneğinin ilk filozoflarından biridir.

Diogenes (Ünlü Kişiler) Kendine yetme ile sadelik ilkelerine dayanan Kinik yaşam biçiminin öncülerinden Sinop lu çileci düşünürdür.

Sokrates (Ünlü Kişiler) Yunan Felsefesinin kurucularındandır

İlgili Özlüsözler


Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.