Genel Dil Felsefesi

Genel Dil Felsefesi

Bazen 'Oxford' felsefesi olarak da anılır. Bir tür 'dilbilimsel' felsefedir.


Dilbilim felsefesi, dile odaklanmanın felsefenin bir bütün olarak içeriği ve metodu için (ve böylece Dil Felsefesi'nden farklı olan) anahtarı olduğu görüşüyle ​​karakterize edilebilir. Dil felsefesi, Viyana Çemberi filozofları tarafından geliştirilen Olağan Dil felsefesini ve Mantıksal Pozitivizmi içerir (daha ayrıntılı bilgi için bkz. Analitik Felsefe). Bu iki okul, tarihsel ve teorik olarak ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır ve Genel Dil felsefesini anlama anahtarlarından biri, aslında Mantıksal Pozitivizm ile olan ilişkisini anlamaktır. Genel Dil felsefesi ve Mantıksal Pozitivizm, felsefi problemlerin 'dilsel' problemler olduğuna ve bu nedenle felsefeye uygun metodun 'dilbilimsel analizi' olduğuna olan inancını paylaşmasına rağmen, bu analizin neye malolduğu ve hangi amaçları içerdiği açıkta kalır.

Genel Dil felsefesi genel olarak Ludwig Wittgenstein görüşlerine ve yaklaşık 1945-1970 yılları arasında da Oxford Üniversitesi filozoflarının yaptığı çalışmalar ile ilişkilendirilir. Kökenleri, 1945'ten çok daha erken bir tarihte Cambridge Üniversitesi'nde yapılan çalışmalara kadar uzanır ve genellikle 1929'da Wittgenstein'ın bir süre sonra Cambridge fakültesine dönüşüyle ​​başlar. Gerçekten, G. E. Moore'un gerçeklik hakkında 'sağduyu' görüşlerine odaklandığı ve ilgisini çektiği sürece, Olağan Dil felsefesinin erken gelişimi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirtmektedir (gerçekte bir Dil filozofu olmasa da).

Önde gelen üyeleri, Wittgenstein, John Gospel, Norman Malcolm, Alice Ambrose, Morris Lazerowitz, Gilbert Ryle, J. L. Austin ve P. F. Strawson dur. Bununla birlikte, Genel Dil felsefi görüşünün birleşik bir teori olarak geliştirilmediğini ya da böyle bir düzenlenmiş bir program olmadığını belirtmek önemlidir. Genel Dil felsefesi (tarihsel bir hareketin yanı sıra) bir metodolojidir - dilin, özellikle de felsefi açıdan sorunlu olanın kullanımının yakından ve titizlikle araştırılmasını taahhüt eden bir metodolojidir.


Anahtar Kelimeler
Genel Dil Felsefesi, Dilbilim felsefesi, Mantıksal Pozitivizm, Wittgenstein, John Gospel, Norman Malcolm, Alice Ambrose, Morris Lazerowitz, Gilbert Ryle, Austin, Strawson
İlgili Diğer Konular

Postyapısalcılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Yapısalcılık sonrası denilen dönem içinde ortaya çıkmış ve kendisini en temelde yapısalcılığı sorunsallaştırmakla temellendirmiş olan düşünce biçimi.

Analitik Felsefe (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Felsefenin asıl uğraş alanının dil ve dildeki kavramları çözümlemek olduğunu, bu yolla “kafa karışıklığı” yaratan geleneksel felsefe sorunlarının çözülebileceğini savunan felsefe akımı.

Modern Dönem (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19 ve 20. yüzyılları kapsayan dönemdir.

Mantıksal pozitivizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Viyana Çevresi olarak adlandılan filozofların felsefi düşünüş sistemlerini adlandırır.

Dil Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Dilin köklerini, dilin işlevsel ve bilişsel niteliklerini, dil ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi ve anlamın doğasını sorgulayan felsefe etkinliğidir.

Felsefenin sonu mu geldi ? (Felsefe) Felsefenin sonunun geldiğine dair fikirler son zamanlarda yoğunlaşmakla birlikte bir kaç yüzyıldır dile getirilmekte.

Fideizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Şeylerin ilahi bilgisine ulaşmakta aklın rolü konusunda kötümser olan görüş. Bunun yerine inançsal eylemliliği önemser.

Postmodernizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Batı felsefesinin ve özellikle 18. yüzyıl Aydınlanmasının temel varsayımlarını eleştiren felsefi bir eğilimdir.

Alman Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 18 ve 19 yy larda iyice belirginleşen ve Almanya'yı felsefenin yurdu haline getiren felsefi gelenekler.

Yeni Kantçılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19. yüzyılda felsefeyi çöküşten kurtarmak üzere özellikle bilgi eleştirisi ve bilgi kuramı açısından Kant'a yönelen çalışmalardır.

İlgili Kişiler

Wittgenstein (Ünlü Kişiler) Mantık ve dil felsefesi konularında yaptığı çalışmalarla 20. yüzyılın en önemli filozoflarından sayılır.

Lichtenberg (Ünlü Kişiler) Alman doğa bilimleri, astronomi ve matematik profesörü, yazar, eleştirmen.

Schopenhauer, Arthur (Ünlü Kişiler) İrrasyonalist ve karamsar olarak bilinen Alman düşünür.

Bentham, Jeremy (Ünlü Kişiler) İngiliz filozof, hukukçu ve toplum reformcusu. Modern utilitarizmin kurucusu kabul edilir.

İlgili Özlüsözler


Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.