Milet Okulu

Milet Okulu

Felsefe tarihinde hem felsefenin başlangıç evresini oluşturur, hem de doğa felsefesi olarak adlandırılan felsefi eğilimin öncüsüdür.


M.Ö. 6. yüzyılda kurulmuş bir düşünce okuludur. Bununla bağlantılı fikirler, İyonya'nın Milet kasabasından üç filozof tarafından, Anadolu'nun Ege kıyılarında ortaya çıktı. Thales, Anaksimand ve Anaximenes.

Dünyanın nasıl organize olduğuna ilişkin yaygın tanrılar inancına karşıt olarak, doğal fenomenlerin etkisi üzerine görüşler getirdi.
Miletliler metodolojik olarak gözlemlenebilir varlıklar açısından doğayı düşünmüşlerdir ve bu nedenle ilk gerçek bilimsel felsefelerden biridir.


Anahtar Kelimeler
Milet Okulu, Thales, Anaximander, Anaximenes, tales, anaksimander, anasimenes
İlgili Diğer Konular

Efes Okulu (Felsefe Terimleri Sözlüğü) M.Ö. 500 yıllarında zengin bir kıyı kenti olan Efes'te kurulmuş Milet Okulu'ndan sonraki felsefe okuludur.

Sokrat Öncesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) MÖ. 7.YY - 5.YY. Genel olarak, yapıtlarının tamamı birkaç metinsel parça ve sonraki filozofların ve tarihçilerin aktardıklarıdır.

Arkhe (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Felsefede ilk olanın “temel” “ana madde” anlamında kullanılmasıdır.

Felsefenin Başlangıcı (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Felsefenin adı Yunanlılarca konmuş olsa da çok daha öncesinde Çin, Hindistan, İran ve Mısır'da felsefe yapılıyordu.

Doğa Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) (M.Ö. 7.YY - M.Ö. 5.YY) Akıl yoluyla doğaya yönelerek “ilk neden” sorunu üzerinde duran ve elde ettiği sonuçları deney ve gözlemle temellendirmeye çalışan felsefi ekollerdir.

Mısır'ın Yunan medeniyeti üzerindeki etkisi (Tarih) Yunanlılar, Sokrates'den evvelki devirlerde yaşamış hakimlerden, yeni Eflatuncu hakimlere kadar, ilimleri öğrenmek için Mısır'a gitmişlerdir.

İlgili Kişiler

Anaksimenes (Ünlü Kişiler) Doğa filozofu ve geleneksel olarak Batı dünyasının ilk filozofları kabul edilen Miletos'lu üç düşünürün sonuncusudur.

Anaksimender (Ünlü Kişiler) Düşüncesi hakkında çok şey bilinmeyen ilk Yunan filozofu ve gökbilimcisi.

Thales, Miletli (Ünlü Kişiler) Felsefeyi başlatan filozof olduğu kabul edilir.

Heraklet (Ünlü Kişiler) Sokrat öncesi Antik Yunan filozofu

Pisagor (Ünlü Kişiler) İyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur.

İlgili Özlüsözler