Moralite

Moralite

Bir insanın iyi ve kötü açısından davranış biçimleri ve ahlaki düşünüşü.


Ahlaki kurallar ile uyum içinde Mutçuluk.

Alm. Eudömonismus, Fr. eudrimonisme, Ing. eudaemonism, Yun. eudaimonismos, es. t. istisadiye.

İnsan için iyi olan şey, mutluluğunu veya kişisel refahını sağlayandır. Yunanca "eudaimonia" kelimesi tam anlamıyla "iyi kalıcı bir ruh olan bir devlet, iyi bir deha" anlamına gelmektedir; Ve "mutluluk" bu kelimenin yeterli bir çevirisi değildir. Gerçekten de, mutluluk, genellikle, bazı eylemlerden kaynaklanan veya ona eşlik eden zihin hali olarak düşünülür. Fakat Aristo'nun "Eudaimonia nedir?" (Yani "erdemle uyumlu etkinlik" ya da "tefekkür") sorusuna verdiği cevaplar, eudaimonia'nın mutluluk için olan faaliyetlerin kendisinin bir adı olduğunu gösterir.

Mutluluk kavramına verilen anlama göre mutluluk öğretileri:

a. Hazcılık: Duyusal hazlara bağlanan mutçuluk.

b. Bireysel mutçuluk: Tek kişinin mutluluğuna bağlanan mutçuluk.

c. Toplumsal mutçuluk: Toplumun mutluluğunu, iyiliğini erek olarak alan mutçuluk. Bu sonuncusu "Olabildiğince çok insanın olabildiğince çok mutlu olması." düşüncesiyle kesin formülünü bulur ve yarar açısından ele alınarak yararcılığa varır.

İnsan için iyi olan şey, mutluluğunu veya kişisel refahını sağlayandır. Yunanca "eudaimonia" kelimesi tam anlamıyla "iyi kalıcı bir ruh olan bir devlet, iyi bir deha" anlamına gelmektedir; Ve "mutluluk" bu kelimenin yeterli bir çevirisi değildir. Gerçekten de, mutluluk, genellikle, bazı eylemlerden kaynaklanan veya ona eşlik eden zihin hali olarak düşünülür. Aristo'nun "Eudaimonia nedir?" sorusuna verdiği cevaplara bakarsak, eudaimonia, belirli faaliyetlerle ilgili ya da bunlara eşlik eden bir zihniyet hali değildir, ancak bu faaliyetlerin kendisinin bir adıdır.

Antik çağda euduemonizme zamansal boyut eklendi. "Hiç kimsenin ölene kadar mutlu olmadığını" söyleyen Solon, mutluluğun ve onun zıddının, en geniş anlamıyla hayatının tam seyrine ilişkin olduğunu öne sürdü. Çağdaş ahlakçılar bu terimden kaçınma eğilimindeydiler.

Daha sonra ahlâkçılar, örneğin, 18. ve 19. yüzyıl İngiliz faydacıları (utilitarist) Jeremy Bentham ve John Stuart Mill, mutluluğu zevk ve acının yokluğu olarak tanımladı. Diğerleri ise mutlulukla ilgili, bedensel değil zihinsel olduğu gerekçesiyle onu zevkten ayırmaya çalıştı.


Anahtar Kelimeler
Moralite, hazcılık, euduemoniz, utilitarizm, faydacılık, Bentham, Stuart Mill
İlgili Diğer Konular

Hazcılık / Hedonizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Hazzın mutlak anlamda iyi olduğunu, insan eylemlerinin nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde planlanması gerektiğini, sürekli haz verene yönelmenin en uygun davranış biçimi olduğunu savunan felsefi görüş.

Acıcılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Acıyı tercih edip onu yararlı, verimli, değerli ve yükseltici bulan öğretilerin genel adıdır.

İnsan Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) (MÖ. 5.YY) Doğa filozoflarının tabiatı oluşturan ilk unsur üzerinde anlaşamamaları sonucu varlık/ontoloji sorununu bir yana bırakıp tamamen İNSAN’la ilgilenmişlerdir. Bakınız: Sofistler

Etik (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalıdır.

Yararcılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19. yüzyılda İngiltere'de Etik ve Politik Felsefede, "çoğunluk için en iyisi" ahlaki bakış açısıyla öne çıkan bir harekettir.

Modern Dönem (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19 ve 20. yüzyılları kapsayan dönemdir.

Nominalizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Genel kavramları gerçek saymayıp birer addan ibaret bulan öğreti.

İlgili Kişiler

Bentham, Jeremy (Ünlü Kişiler) İngiliz filozof, hukukçu ve toplum reformcusu. Modern utilitarizmin kurucusu kabul edilir.

Mill, John Stuart (Ünlü Kişiler) Bilgi kuramı bakımından deneyselcilik, ahlak felsefesi bakımından da faydacılık akımına bağlı İngiliz İktisatçısı ve filozofudur.

Comte, Auguste (Ünlü Kişiler) Fransız sosyolog, matematikçi ve filozoftur. Sosyolojinin babası olarak tanınır.

İlgili Özlüsözler


Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.